ก.แรงงาน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC สปีดเต็มสูบพัฒนากำลังคนป้อน 10 อุตสาหกรรม

ข่าวทั่วไป 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 09:49 น. —ThaiPR.net

ก.แรงงาน เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ EEC วางแผน 3 ระยะ พัฒนาแรงงานคุณภาพป้อน 10 อุตสาหกรรม ยกระดับของประเทศ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน จัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองแรงงาน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการตรวจลงตราและอนุญาตทำงาน เพื่อตอบรับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการ 37,000 แห่ง และแรงงานกว่า 1 ล้านห้าแสนคนในพื้นที่ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562

ก.แรงงาน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC สปีดเต็มสูบพัฒนากำลังคนป้อน 10 อุตสาหกรรม

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 อุตสาหกรรม จำนวน 5,335 คน ส่งเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาพนักงานของตนเอง จำนวน 535,556 คน ส่วนในด้านอื่นๆ อาทิ จัดหางานในกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 16,164 คน ตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงาน 6,262 คน ส่งเสริม E-Service และ E-Payment จำนวน 45,810 คน เป็นต้น ศึกษาความต้องการแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วง 5 ปี (2562-2566) มีความต้องการแรงงาน จำนวน 475,667 อัตรา จำแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 7 อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 3 อุตสาหกรรม เพื่อวางแผนพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการ อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล มีความต้องการแรงงาน จำนวน 116,222 อัตรา อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต มีความต้องการแรงงาน จำนวน 53,739 อัตรา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีความต้องการแรงงาน จำนวน 58,228 อัตรา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีความต้องการแรงงาน จำนวน 109,910 อัตรา อุตสาหกรรมการพาณิชยนาวี มีความต้องการแรงงาน จำนวน 14,630 อัตรา และอุตสาหกรรมการขนส่งระบบราง มีความต้องการแรงงาน จำนวน 24,246 อัตรา

ก.แรงงาน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC สปีดเต็มสูบพัฒนากำลังคนป้อน 10 อุตสาหกรรม

ศูนย์ดังกล่าวมีแผนงานขับเคลื่อนใน 3 ระยะ ได้แก่ 1.แผนระยะสั้น (ปี 2562) พัฒนาแรงงานเข้าสู่ระบบการจ้างงาน ในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการ จำนวน 1,011 แห่ง มีความต้องการแรงงาน ใน 14,767 อัตรา 2. แผนระยะกลาง 1-5 ปี สำรวจความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาพนักงานของตนเองปีละกว่า 580,000 คน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ สร้างระบบฐานข้อมูลแบบ Big Data เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบบริหารจัดการในพื้นที่ สร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตรวจลงตราวีซ่าและออกใบอนุญาตทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 3. แผนระยะยาว 6-10 ปี เชื่อมโยงข้อมูลความต้องการแรงงาน (Demand) กำลังแรงงาน (Supply) ด้วยระบบ Digital ครบวงจร จัดวางหลักสูตรการพัฒนาทักษะตามความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อำนวยความสะดวกแก่แรงงาน นายจ้าง และนักลงทุน บน Digital Platform อย่างเต็มรูปแบบ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ก.แรงงาน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC สปีดเต็มสูบพัฒนากำลังคนป้อน 10 อุตสาหกรรม
"ซึ่งจากข้อมูลที่กล่าวมาเป็นการยืนยันว่าศูนย์ EEC แห่งนี้ จะเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้" อธิบดีกพร. กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ