ส.ป.ก.น่าน มอบหนังสืออนุญาตฯ (เอกสาร ส.ป.ก.4-01) และจัด ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(Mobile Unit) เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวทั่วไป 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 10:36 น. —ThaiPR.net

ส.ป.ก.น่าน มอบหนังสืออนุญาตฯ (เอกสาร ส.ป.ก.4-01) และจัด ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(Mobile Unit) เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ใจรังษี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เป็นประธานร่วมมอบหนังสืออนญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.4-01) จำนวน 78 ราย 87 แปลง โดยมี นายอำนาจ เขม่นกิจนิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางปิ่นทอง จันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายวิโรจน์ จันต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ นายสนชัย โกศล นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นายสุมิตร์ บุญชม นิติกรชำนาญการ กลุ่มนิติการ นางสาวภารวี มากะจาย นักจัดการงา?นทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี และจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ลงนามถวายพระพร ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยพานดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 "สดุดีจอมราชา" และกล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (พร้อมกัน 3 ครั้ง) จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดงานโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(Mobile Unit) เฉลิมพระเกียรติฯ เยี่ยมชมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจและกิจกรรมอื่นๆ โดยมี นายเทิดบุญ ศิลารมณ์ ปลัดอำเภอเวียงสา กล่าวต้อนรับ นายประดิษฐ์ ใจรังษี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมเปิดโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น (พันธุ์ไม้ผล ไม้ประดับ) และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สำหรับศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ได้จัดบริการให้แก่ประชาชน/เกษตรกรอาทิ บริการด้านกฎหมาย บริการด้านการจัดที่ดิน การมอบเอกสารสิทธิ(ส.ป.ก.4-01) การโอนสิทธิ การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขอออกใบแทนส.ป.ก.4-01 การเตรียมและการจัดเรียงเอกสารกรณีการขอรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.4-01 การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การออกหนังสือยินยอม (ขอไฟฟ้า ขอทะเบียนบ้าน) การสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้รับบริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่และการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ส.ป.ก.น่าน ได้เชิญวิทยาการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.คือ นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมน่าน เขต1 กระทรวงศีกษาธิการ มีประชาชนและเกษตรกร ที่มารับบริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 11 ตำบล( ตำบลจอมจันทร์ ตำบลไหล่น่าน ตำบลแม่สาคร ตำบลทุ่งศรีทอง ตำบลแม่สา ตำบลอ่ายนาไลย ตำบลปงสนุก ตำบลน้ำมวบ ตำบลน้ำปั้ว ตำบลนาเหลือง ตำบลตาลชุม) จำนวน 244 ราย และมีเกษตรกรที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ในพื้นที่ 9 จังหวัด คือ ตำบลจอมจันทร์ ตำบลไหล่น่าน ตำบลแม่สาคร ตำบลทุ่งศรีทอง ตำบลแม่สา ตำบลอ่ายนาไลย ตำบลปงสนุก ตำบลน้ำมวบ ตำบลน้ำปั้ว) จำนวน 73 ราย 80 แปลง และในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านฮวก หมู่ที่ 4 และแปลงเกษตรกรรมของนายชิน แหวนหลวง เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาและขยายผลกสิกรรม ด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีพ.ศ 2562 เนื้อที่ รวม เนื้อที่ 17 ไร่ ณ บ้านฮวก หมู่ 4 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ