ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จังหวัดแพร่

ข่าวทั่วไป 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 10:41 น. —ThaiPR.net

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จังหวัดแพร่

นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ นโยบายและรายงานสรุปแผนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 (นโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก.) โดยมี นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ นายประพันธ์ สมพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางอารีย์ แก้วเรือน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางสาวอภิยดา อารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม กลุ่มตรวจและประสานราชการ นายกิจจา ปิยะชัชวาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวเบญญกานต์ กันธะติ๊บ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนางาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ 149 หมู่ 2 ตำลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จังหวัดแพร่

ภายหลังการประชุม ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม(ปลูกส้มเขียวหวาน) ของนายบุญธรรม สืบทอง วัย 64 ปี เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ 53 หมู่ 5 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลองจังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการจัดที่ดินจากส.ป.ก.เนื้อที่ 15 ไร่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2534 ทำการเกษตรปลูกส้มเขียวหวาน ระยะการปลูก 50 ต้นต่อไร่ ขนาดหลุมดิน 4x5 เมตร อายุการเก็บเกี่ยว 3 ปี และเก็บผลผลิตได้นาน 20-30 ปี เกษตรกรดำเนินการภายใต้ชื่อกลุ่มส้มลิ่มทอง ในปี 2562 เกษตรกรรายแปลง ได้รวบรวมผลผลิตส้มเพื่อจำหน่าย จำนวน 10 ตัน คัดจำหน่ายเป็น 2 ประเภท คือ ผลส้มสดขนาดเล็ก(ขนาดเท่าผลมะนาว เบอร์ 4) เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสกัดกลิ่นส้มหรือคั้นน้ำ (ใช้ผสมในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มกลิ่นส้ม) ราคาตันละ 15,000-20,000 บาท(กิโลกรัมละ 15-20 บาท) และจำหน่ายเป็นผลส้มสดทั่วไป ราคาตันละ 60,000 บาท (กิโลกรัมละ 60 บาท) ส.ป.ก.แพร่ได้สนับสนุน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน ปีงบประมาณ 2562 โดยพัฒนาองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต และการจัดการผลผลิต ปลูกข้าวเก็บไว้บริโภคเอง ทำการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี มีบ่อน้ำ 2 บ่อ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จังหวัดแพร่

ต่อมาผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของนายสามารถ นวลอูป วัย 50 ปี เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ 18/3 หมู่6 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการจัดที่ดินจากส.ป.ก.เนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 23 ตารา งวา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 เกษตรกรทำการเกษตรผสมผสาน และทำปุ๋ยหมัก ขุดบ่อนัำขนาดใหญ่(ด้วยงบประมาณส่วนต้ว) ไว้ใช้ทำการเกษตรตลอดฤดูกาลผลิต ส.ป.ก.แพร่ได้สนับสนุน โครงการเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561-2562 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน ปีงบประมาณ 2562 โดยพัฒนาองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 โดยพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนกล้าไม้ผล โครงการวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนกล้าไม้ยืนต้นและกล้าไม้ผล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ