กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ข่าวทั่วไป Friday July 19, 2019 10:02 —ThaiPR.net

กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--กรมทางหลวง

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวง โดย สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว
กรมทางหลวง ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ และเพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการ สำหรับนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานโครงการในขั้นตอนต่อไป
กรมทางหลวง จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยพร้อมเพรียงกัน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ เบอร์โทร 0 2941 9925, มือถือ 0 6463 0547 7, อีเมล์ dpluscon@gmail.com หรือ เวปไซต์ www.interchangepattani.com, www.facebook.com/dpluscon

ข้อมูลโครงการเบื้องต้น
ที่ตั้ง โครงการสำรวจและออกแบบจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเขาและตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อยู่บนแนวเส้นทางหลักการขนส่งสินค้าของสามจังหวัดภาคใต้ (จ.ปัตตานี–จ.ยะลา-จ.นราธิวาส) ซึ่งปัจจุบัน เป็นทางแยกสัญญาไฟจราจร มีจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ในปี 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีแนวทางและลงมติเห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช), ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่มีความปลอดภัยให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่อื่นๆ และได้กำหนดพื้นที่นำร่องใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาให้เกิดผล
ในปี 2562 กระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง ได้ให้การสนับสนุน และขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ ดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบครบวงจรของภาคใต้ตอนล่าง ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชาดแดนภาคใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้น กรมทางหลวงได้มีแผน และจัดตั้งโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 เพื่อจะช่วยบรรเทาปัญหาบริเวณทางแยกดังกล่าวและการขยายผลของโครงการเมืองต้นแบบ โดยโครงการจะมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม อย่างละเอียด ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาประกอบ ในการพิจารณาออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสม
เจ้าของโครงการ :: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ที่ปรึกษา :: บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
www.interchangepattani.com
www.facebook.com/dpluscon


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ