เลขาธิการ ก.ล.ต. นำเสนอร่าง พ.ร.บ. สิทธิในหลักประกัน ในการประชุม UNCITRAL สมัยที่ 52

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 22, 2019 14:38 —ThaiPR.net

เลขาธิการ ก.ล.ต. นำเสนอร่าง พ.ร.บ. สิทธิในหลักประกัน ในการประชุม UNCITRAL สมัยที่ 52

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--ก.ล.ต.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 257/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิในหลักประกัน พ.ศ. ... ในการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) สมัยที่ 52 ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ การยกร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว เป็นผลจากการประชุมหารือของคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและภาคเอกชน เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมบังคับคดี ธนาคารโลกประจำประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาทนายความ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมลีสซิ่งไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
โดยคณะทำงานได้ยกร่างกฎหมายตามมาตรฐานสากล และได้พิจารณารายละเอียดของกฎหมายแม่แบบ (Model Law) ของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเรื่องหลักประกันทางธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของธนาคารโลกในเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาในการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) ตัวชี้วัดที่ 5 ของความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก และเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินโดยรวมของประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ