สจด. จับมือ ETDA พัฒนาหลักสูตรสร้าง workforce ดัน SMEs ไทยโลดแล่นในตลาด e-Commerce

ข่าวทั่วไป Wednesday July 24, 2019 09:28 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตร และสร้างกำลังคน (workforce) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รองรับ Thailand 4.0 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสภาสถาบันฯ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นหน่วยงานการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง และระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานยุค 4.0 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันฯ จะเปิดการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวมีความครอบคลุมนอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม ทางสถาบันฯ จึงจับมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการยกระดับการพัฒนาและสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ด้านนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จาก 9.3 ล้านคน ในปี 2551 เป็น 45 ล้านคนในปัจุบัน มีโทรศัพท์มือถือกว่า 124 ล้านเลขหมาย และใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ของไทยเติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ขณะเดียวกันจากการสำรวจ พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ e-Commerce เพื่อให้ช่วยผลักดันธุรกิจเข้าสู่ตลาดออนไลน์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ e-Commerce ของประเทศ ต้องเร่งขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างกำลังคน (workforce) และส่งเสริมสนับสนุน SMEs ให้สามารถนำธุรกิจขึ้นออนไลน์ได้ อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ETDA ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกำลังคนและช่วย SMEs ไทยให้ Go Online ได้ภายใต้แนวคิด e-Commerce Park ที่ต้องทำให้เกิดระบบนิเวศน์ด้าน e-Commerce อย่างครบวงจร โดยการลงนามความร่วมมือกับสถาบันศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนากำลังคน ผ่าน "Young Talent Platform" เพื่อรองรับ e-Commerce Park ศูนย์กลางด้าน e-Commerce อย่างครบวงจร ก่อนนำมาสู่การขยายผลการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับทักษะของนักศึกษาให้มีความสามารถที่หลากหลาย พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคดิจิทัล โดยกรอบความร่วมมือจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับการทำธุรกิจด้าน e-Commerce รวมถึงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ในด้านนี้มากขึ้นและสามารถนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เรียนได้สู่การประกอบอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อร่วมผลักดันให้ SMEs ไทยสามารถโลดแล่นในตลาด e-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ