บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี ชูธีมหุ้นขึ้นก็ได้เฮ หุ้นเทก็ปลอดภัย

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 30, 2019 08:30 —ThaiPR.net

บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี ชูธีมหุ้นขึ้นก็ได้เฮ หุ้นเทก็ปลอดภัย กรุงเทพฯ--30 ก.ค.--บลจ.กสิกรไทย บลจ.กสิกรไทย ออกกองทุนใหม่ กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A (KCR1YA) ชูโอกาสรับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นสูงสุด 6% พร้อมลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น เผยตลาดหุ้นไทยน่าสนใจ คาดปรับอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็นเชิงบวก เสนอขายครั้งเดียว 30 ก.ค. – 5 ส.ค.นี้ นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เปิดตัวกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A (KCR1YA) ซึ่งเป็นกองทุนที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนของเงินลงทุน 100% เมื่อลงทุนครบอายุโครงการ 1 ปี พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตามดัชนี SET50 สูงสุดถึง 6% โดยเปิดเสนอขายครั้งเดียวในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 นายวศินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KCR1YA เป็นกองทุนผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 98% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินต้นเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ส่วนเงินลงทุนที่เหลือ 2% จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น ที่มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนคล้ายกับรูปครีบปลาฉลาม (Shark fin) ที่อ้างอิงตามดัชนี SET50 ดังภาพโครงสร้างการลงทุน สำหรับเงื่อนไขในการคืนเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ แบ่งได้เป็น 4 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นเกิน 12% ก่อนวันครบอายุโครงการ และกรณีที่ 2 เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นเกิน 12% ณ วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน 100% พร้อมผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น 2% ของเงินลงทุน หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ 2% ต่อปี ส่วนกรณีที่ 3 เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 12% ณ วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน 100% พร้อมผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นในสัดส่วน 50% ของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง (Participation Rate) หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่ 6% ต่อปี และกรณีที่ 4 เมื่อดัชนีปรับตัวต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0% ณ วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับเฉพาะในส่วนของเงินลงทุนคืน 100% โดยไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 10 ปีของดัชนีอ้างอิง พบว่า ดัชนี SET50 มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 9.43% จึงมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว (ข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ มิ.ย. 62) "บลจ.กสิกรไทย ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากการที่ธนาคารกลางของประเทศแกนหลักส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมากขึ้น ทำให้มีเม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้น บวกกับรัฐบาลไทยได้สานต่อและผลักดันนโยบายด้านการคลัง รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้มีสภาพคล่องสูงหนุนบรรยากาศการลงทุนของภาคเอกชน อีกทั้งการกลับมาของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ อินเดียและมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งคาดว่าสถาบันจัดอันดับเครดิตต่างๆ อาจปรับอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็นเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก Brexit และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยเฉพาะกับจีน" นายวศินกล่าว กองทุน KCR1YA เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินต้น และต้องการสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยภายในระยะเวลาการลงทุนที่แน่นอน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำด้วยเงินเพียง 500 บาท ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KCR1YA ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ