สมาคมเพื่อนชุมชน ดึง อสม. ในเขตเมืองมาบตาพุด เพิ่มความรู้สร้างความเข้าใจของโรค NCDs

ข่าวทั่วไป 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 11:24 น. —ThaiPR.net

สมาคมเพื่อนชุมชน ดึง อสม. ในเขตเมืองมาบตาพุด เพิ่มความรู้สร้างความเข้าใจของโรค NCDs

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดอบรม อสม. ในพื้นที่เขตมาบตาพุด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ โรค NCDs ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่ อสม.38 ชุมชนในเมืองเขตมาบตาพุด ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า โรค NCDs เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต อาทิ โรคหลอดเลือดสมองและลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น โดยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ NCDs เหล่านี้ล้วนเป็นภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา หากไม่ปรับพฤติกรรม และรับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้องและทันเวลา จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย

สมาคมเพื่อนชุมชน ดึง อสม. ในเขตเมืองมาบตาพุด เพิ่มความรู้สร้างความเข้าใจของโรค NCDs

ทางสมาคมเพื่อนชุมชน จึงร่วมมือและสนับสนุนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ อสม. รวมถึงวิธีการดำเนินชีวิตในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง อสม. ที่จะเป็นบุคคลสำคัญในการนำไปเผยแพร่และบอกต่อให้กับชุมชนได้รับทราบ เจ้าหน้าที่ อสม. จึงเปรียบเสมือน "การสร้างตัวแทนที่คอยให้คำปรึกษา และเป็นแบบอย่างในการดูแลตัวเองให้กับคนในชุมชน" โดยในปีนี้ จัดให้มีการอบรม จำนวน 2 รุ่น มี อสม. เข้าร่วมอบรมประมาณ 230 คน พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดจำนวน 38 ชุมชน โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย นายมนชัย กล่าว

สมาคมเพื่อนชุมชน ดึง อสม. ในเขตเมืองมาบตาพุด เพิ่มความรู้สร้างความเข้าใจของโรค NCDs

ด้านนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวในนามของเทศบาลเมืองมาบตาพุดว่า ต้องขอขอบคุณ สมาคมเพื่อนชุมชน ที่ได้เล็งเห็นถึงบทบาทหน้าที่และศักยภาพของ อสม.ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพ ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับโรค NCDs และตรงกับปัญหาของพื้นที่ให้มากที่สุดและกลับไปแก้ปัญหาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตรงจุด

ภายในงานยังได้รับฟังสถานการณ์โรค NCDs ใน จ. ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก น.พ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง มาบรรยายสถานการณ์เกี่ยวกับโรค NCDs ของจังหวัดระยอง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ อสม. ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย โดยทาง สมาคมเพื่อนชุมชน มีเจตนารมณ์ที่จะดูแลเอาใจใส่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และมุ่งมั่นให้อุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า "บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ