กทม.วางแนวทางส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัย

ข่าวทั่วไป Thursday August 15, 2019 11:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--กรุงเทพมหานคร

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจการอ่านหนังสือของกลุ่มเด็กเล็ก ระบุเด็กกลุ่มดังกล่าวยังเข้าไม่ถึงการอ่านหนังสือ เนื่องจากพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยสื่ออิเล็กทรอนิก ส่งผลกระทบให้พัฒนาการของเด็กล่าช้าว่า กทม. มีแนวทางส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกช่วงวัย เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงระดับปฐมวัย (0 - 5 ปี) โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นำชุมชน เพื่อบูรณาการข้อมูลทุกด้านและนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนี้ ส่วนเด็กในระดับประถมศึกษา (6 - 12 ปี) เป็นช่วงที่เข้าเรียนแล้ว ให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อวิเคราะห์และจัดกลุ่มของนักเรียน ประกอบด้วย กลุ่มที่มีพัฒนาการสมวัย กลุ่มที่ยังต้องพัฒนา และกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากนั้นจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อนวัตกรรมและอื่น ๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันโรงเรียนได้ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานตนเอง
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ยังมีนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัด กทม. รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการติดตามพัฒนาการของนักเรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยอย่างจริงจัง โดยจัดทำมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกด้าน เช่น การกำหนดเป้าหมายให้เด็ก ป.1 อ่านออกเขียนได้ทุกคนในปีการศึกษา 2562 การปรับเปลี่ยนจากครูมาเป็นผู้ทำหน้าที่ coach รวมถึงการจัดอาหารตามภาวะโภชนาการและจัดสิ่งอำนวยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ