ทีมนศ.สารพัดช่างเพชรบูรณ์ผุดแผนธุรกิจ“ผลิตและจำหน่ายถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามผสมสารเคโรซีน” ไร้ควัน ไร้กลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเผาไหม้ได้นานกว่า 6 ชั่วโมงต่อก้อน

ข่าวทั่วไป Wednesday August 21, 2019 11:57 —ThaiPR.net

ทีมนศ.สารพัดช่างเพชรบูรณ์ผุดแผนธุรกิจ“ผลิตและจำหน่ายถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามผสมสารเคโรซีน” ไร้ควัน ไร้กลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเผาไหม้ได้นานกว่า 6 ชั่วโมงต่อก้อน กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยให้นักศึกษาอาชีวศึกษาชั้นปวช.หรือปวส.จากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีความสนใจเดียวกันคือต้องการจะประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรวมตัวกันทีมละ 5 คน มีครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ร่วมกันเขียนแผนธุรกิจ ส่งเข้าแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่นให้เหลือ 20 ทีม (จาก 100 ทีม) เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น ภายหลังการอบรม ทีมธุรกิจทั้ง 20 ทีม จะกลับไปพัฒนาและปรับปรุงแผนธุรกิจอีกครั้งก่อนจะดำเนินการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ ผู้แทนจากสถาบันการเงิน และผู้แทนจากสถานประกอบการ ทั้งนี้ ทุกแผนธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ทีมมีความน่าสนใจ สามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระได้ อาทิ แผนธุรกิจ "พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพจากใยเปลือกทุเรียน" แผนธุรกิจ "เตาชีวมวล" แผนธุรกิจ "แคร์คุณ แผ่นซับเหงื่อเท้า" แผนธุรกิจ "งานแกะสลักด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CNC Engraver Design" แผนธุรกิจ "ยำหาวโห่" และแผนธุรกิจถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามผสมสารเคโรซีน เป็นต้น นายชยพจน์ มาดี นักศึกษาชั้นปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เล่าถึงแรงบันดาลใจและโอกาสทางธุรกิจในการสร้างแผนธุรกิจการผลิตและจำหน่าย "ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามผสมสารเคโรซีน" ว่า ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม หัวข้อที่ 5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular – Green (BCG) Economy) โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบ คลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และหัวข้อที่ 5.2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมะขามเป็นพืชเศรษฐกิจ และมีกลุ่มชาวบ้านนำมะขามไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ทำให้มีเปลือกมะขามทิ้งเป็นขยะจำนวนมากโดยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ นอกจากจะปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ และถ้าปล่อยไว้เป็นเวลานาน จะทำให้เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ตนและเพื่อนๆในทีมธุรกิจจึงได้ช่วยกันศึกษาและคิดค้น "ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามผสมสารเคโรซีน" ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจากถ่านไม้ทั่วไป คือ ไร้ควัน ไร้กลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ไฟแรงโดยไม่ประทุ และสามารถใช้เผาไหม้ได้ยาวนาน โดยมีส่วนผสมของเปลือกมะขามและสารเคโรซีน (ซึ่งคำเดิมที่ใช้เรียกกันคือ "พาราฟิน"นั่นเอง) โดยสารเคโรซีน ตัวนี้ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เพราะเป็นการเผาไหม้ที่สะอาด และสามารถเผาไหม้ได้ยาวนานกว่าถ่านไม้ธรรมดาทั่วไปไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อก้อน โดย "ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามผสมสารเคโรซีน" ได้ผ่านการรับรองคุณสมบัติค่าความร้อนสูงจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอีกด้วย นายชยพจน์ ยังเล่าต่อไปอีกว่า ในช่วงทดสอบตลาด ได้นำไปเสนอขายลูกค้าร้านหมูกระทะ ร้านชาบู และ ร้านปิ้งย่างในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ทดลองใช้ ปรากฏ ผลตอบรับดีมาก ลูกค้ามีการซื้อซ้ำและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายจากเดิมมาก ช่วยลดต้นทุนแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ทำให้ปัจจุบัน"ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามผสมสารเคโรซีน" มียอดขายเป็นจำนวนมาก โดยมีการบอกปากต่อปากทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตนและเพื่อนๆ ในทีมธุรกิจกำลังเตรียมแผนเพิ่มการผลิตโดยจะเพิ่มเครื่องจักรอีก 1 ตัวให้ทันต่อยอดสั่งซื้อที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น "ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามผสมสารเคโรซีน บรรจุในถุงซิปเพื่อป้องกันความชื้น น้ำหนักสุทธิ 1 กก.ราคา 20 บาท โดยมีบริการจัดส่งทั่วประเทศ คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนัก (เริ่มต้นที่ 50 บาท) หากสนใจสั่งซื้อ สามารถติดต่อได้ที่โทร.096-898-4756 (คุณชยพจน์) หรือทางเฟสบุ๊คที่เพจ "การจำหน่ายถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามเคโรซีน วช.พช." หรือทางไลน์ไอดี : tay0956434437 หรือที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ สนใจทักมาครับ"

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ