มทร.อีสาน สกลนคร เปิดบ้านรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 16:50:25 น.
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10 (10 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2019) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยระดับนานาชาติในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยมีการจัดกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ 1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) 2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และเปิดให้ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถส่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยน อภิปรายและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย/บทความวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการงานวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งจะดำเนินงานจัดการประชุม ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำหรับการส่งบทความวิจัยในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10 สามารถส่งตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โทรศัพท์ 042-772285 หรือ http://i-seec2019.rmuti.ac.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง