ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชัยภูมิ (กพร.ปจ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 2/2562

ข่าวทั่วไป 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 11:25 น. —ThaiPR.net

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชัยภูมิ (กพร.ปจ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 2/2562

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ ในรอบปี 2562 และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (Rolling Plan) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากำลังคน เสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และเป้าหมายให้สอดคล้องกับภารกิจในการพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิของแต่ละหน่วยงานหรือร่วมบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ง่ายขึ้น และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาของบประมาณของหน่วยงาน หรืองบประมาณ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2564 เพื่อบูรณาการกันเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมพร้อมการได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าสู่การจ้างงาน และทันต่อเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


แท็ก กพร.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ