ม.ทักษิณ ยกย่อง รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2561

ข่าวทั่วไป Friday August 30, 2019 17:08 —ThaiPR.net

ม.ทักษิณ ยกย่อง รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2561

กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2545 และระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีพุทธศักราช 2550 ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2554 และ 2558 ตามลำดับ
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทกับการวิจัย และมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านชีวภาพ และพอลิเมอร์ชีวภาพ ดังจะเห็นได้จากตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับประเทศ 11 เรื่อง วารสารระดับนานาชาติ 29 เรื่อง การนำเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 51 เรื่อง ผลงานเรื่อง "Optimized synthesis method for transesterification of residual oil from palm oil mill effluent and lipase from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas to environmental friendly biodiesel", "Feasibility of residual oil form palm oil mill effluent and crude lipase from oil palm fruit as a biodiesel substrate and catalyst" และ "Optimized synthesis of biodiesel using lipase from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas" ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน ISI web of Science Quartile 1 (Impact factor 5.439-5.128) นอกจากนี้ยังมีตำรา และที่สำคัญผลงานเรื่อง "กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา "กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา "กรรมวิธีการผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบสองขั้นตอน และ"สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus เพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและกรรมวิธีการผลิตแบบสองขั้นตอน ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 13478, 13479, 14165" และ 14970 ตามลำดับ รวมถึงผลงานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรอีก 4 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รางวัลเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พุทธศักราช 2561 รางวัล Idea to Prototype Pitching : GSB Startup University Model รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม และได้รับรางวัลเส้นทางนวัตวณิชย์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับภูมิภาค (Research 2 Market –R2R 2019) ระดับรางวัลชมเชย
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ ยังได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker เรื่อง Biofuel and Biolubricant from Polyhydroxybutyrate ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีพุทธศักราช 2561 เป็นบรรณาธิการวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus เช่น วารสาร Energy Procedia นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และฐาน Scopus มากกว่า 100 เรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ ยังเป็นอาจารย์ที่ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการสอน การนำผลงานวิจัยบูรณากับการสอน การควบคุมวิทยานิพนธ์ การอุทิศตนเพื่อการวิจัยอย่างมีสำนึกที่จะอุทิศสติปัญญาในการทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ ตามปณิธาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน"ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
อนึ่ง ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ จะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ