ก.แรงงานลงพื้นที่ระยองจับมือสภาอุตสาหกรรมฯปั้นแรงงานหนุนEEC

ข่าวทั่วไป Monday September 9, 2019 14:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก.แรงงาน ลงพื้นที่ระยอง จับเข่าคุยตัวแทนสภาอุตสาหกรรมฯ ติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและปั้นแรงงานป้อนพื้นที่ EEC นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนภารกิจเพิ่มศักยภาพให้กำลังแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา EEC (Eastern Economic Corridor) หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด สอดคล้องกับแนวคิด Workforce transformation ของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงาน รับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงและพัฒนาด้านแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านแรงงานในพื้นที่ EEC อย่างเป็นระบบ ด้วยการฝึกอบรม และเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพเป้าหมายให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ (super worker) สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม อธิบดีกพร. กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ EEC ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีความต้องการด้านกำลังแรงงาน 28,809 คน มีแรงงานเข้าสู่ระบบ 29,629 คน ด้านการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานตั้งเป้าไว้ 7,580 คน ดำเนินการเสร็จสิ้น 9,177 คน ส่วนการดำเนินการฝึกโดยสถานประกอบกิจการ จำนวน 575,361 ดำเนินการแล้ว 659,616 คน ขณะที่ จังหวัดระยองซึ่งเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีเป็นประตูทางออกด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ มีจำนวนผู้มีงานทำอยู่ที่ 585,316 คน แยกเป็นการทำงานในภาคเกษตรกรรม 112,471 คน ผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 472,845 คน โดยอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน 175,737 คน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง (สพร.17 ระยอง) ตั้งเป้าฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานเพิ่มเติมอีก 2,200 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2,353 คน ใน 44 สาขา จำแนกเป็น หลักสูตรที่รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 1,686 คน/77 รุ่น/36 สาขา และหลักสูตร Soft Skill จำนวน 667 คน/24 รุ่น/8 สาขา นอกจากนี้ ยังจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ภาคตะวันออก (E-MARA) ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย 3,880 คน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2562 บูรณาการความร่วมมือกับอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ในการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 6 แห่ง เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านนายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ก็เป็นอีกหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ EEC มาโดยตลอดโดยเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 4 คณะ คือ คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการรับรู้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด จัดทำโครงการยกระดับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมร่วมกับสพร.17 ระยอง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษากำหนดหลักสูตรฝึกอบรมแรงงานใน 25 หลักสูตร อาทิ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ เทคนิคการสอนงาน ก้าวทันกฎหมายสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (TPM :Autonomous Maintenance) การฝึกอบรมด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นต้น ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 20 หลักสูตร และในปี 2563 จะมีการพิจารณาการจัดทำหลักสูตรที่รองรับเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและหลักสูตรที่เกี่ยวกับการ Reskill ให้กับพนักงานในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสภาอุตสาหกรรมมีส่วนผลักดันในการจัดทำโครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดระยอง เนื่องจากเป็นคณะทำงานในอีกหลายโครงการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ