“มกอช.” เกาะติดเทรนด์สุขภาพ รุกสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ “สัญลักษณ์ Q”

ข่าวทั่วไป 12 กันยายน พ.ศ. 2562 17:29 น. —ThaiPR.net

“มกอช.” เกาะติดเทรนด์สุขภาพ รุกสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ “สัญลักษณ์ Q”

"มกอช." เกาะติดเทรนด์สุขภาพ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ "สัญลักษณ์Q" หวังกระตุ้นผู้ผลิต-ผู้บริโภค-ผู้จำหน่ายเห็นความสำคัญชี้เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยจากสารตกค้าง ปนเปื้อน ช่วยปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีสุขภาพดี เพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เผยล่าสุดจัดทำมาตรฐานบังคับสำเร็จ 6 เรื่องและมาตรฐานทั่วไป 117 เรื่อง

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มียุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารทั้งที่ส่งออกและบริโภคภายในประเทศของไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาให้ความสำคัญกับใส่ใจสุขภาพจนกลายเป็นแทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ดังนั้น มกอช.ในฐานะที่เป็นองค์กรนำด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศยอมรับ ซึ่งทำหน้าที่เสริมสร้างและกำหนดมาตรฐาน ระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับแนวทางสากล จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้"สัญลักษณ์Q" เพื่อตอกย้ำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการจำหน่ายและผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญและยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปอีก

“มกอช.” เกาะติดเทรนด์สุขภาพ รุกสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ “สัญลักษณ์ Q”

สำหรับ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้"สัญลักษณ์Q" ถือเป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามบทบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อรับรองแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตร ซึ่งมีสำคัญในการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่นและเชื่อถือต่อสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย

" มกอช.ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์หรือสารเคมี พร้อมทั้งต้องการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารตกค้าง ซึ่งที่ผ่านมามกอช.ได้ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q โดยขอความร่วมมือกับทางภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้าประเภท Modern trade เช่น ท็อปส์ บิ๊กซี เดอะมอลล์ แม็คโครรวมถึงตลาดสดต่าง ๆ ผ่านทางสมาคมตลาดสด ฯลฯ เพื่อให้ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรและอาหารที่มีเครื่องหมาย Q โดยเปิดให้มีมุมจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย Q ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าดีมีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นและผู้บริโภคก็สามารถเลือกหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีมาตรฐานได้มากขึ้นและง่ายขึ้น " นายกฤษ กล่าว
“มกอช.” เกาะติดเทรนด์สุขภาพ รุกสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ “สัญลักษณ์ Q”

นายกฤษ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรมี 2 แบบด้วยกัน คือ1.เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ ใช้สำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ2.เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปใช้สำหรับกับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไป โดยผู้ได้รับใบรับรองเครื่องหมายดังกล่าวได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการในฐานะผู้ผลิต ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเท่านั้น ส่วนมาตรฐานบังคับปัจจุบันมีจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่1.หลักปฏิบัติสาหรับกระบวนการรมผลไม้ สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2.เมล็ดถั่วลิสง: ข้อกำหนดปริมาอะฟลาทอกซิน 3.การปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง 5.การปฏิบัติที่ดีสาหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ 6.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค นอกจากนี้ มกอช.ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 322 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานสินค้า 117 เรื่อง มาตรฐานระบบการผลิต 158 เรื่องและมาตรฐานข้อมูลกำหนดทั่วไป 47 เรื่อง

“มกอช.” เกาะติดเทรนด์สุขภาพ รุกสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ “สัญลักษณ์ Q”

นายกฤษ กล่าวย้ำด้วยว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ "Q" ต้องรักษาคุณภาพ ความปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพราะหน่วยงานที่ให้การรับรองจะทำการติดตามตรวจสอบเป็นระยะ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่รักษาคุณภาพ ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน จะถูกยกเลิกการใช้ "Q" ฉะนั้นสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเลือกหาสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ต้องเลือกสินค้าที่มี Q เท่านั้น. สำหรับ วิธีการแสดงหรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้สัญลักษณ์Q และจะแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้าอีกด้วยก็ได้ โดยใต้สัญลักษณ์จะแสดงรายละเอียด3อย่างคือรหัส ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรองและรหัสชื่อผู้ได้รับใบรับรอง

"ประโยชน์อีกด้านของการตราเครื่องหมาย Q คือ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถตามสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งในกรณีปกติ และกรณีพบว่าสินค้ามีปัญหาจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและจะได้รับการคุ้มครองกรณีที่พบว่าสินค้าที่ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย จะมีการประกาศแจ้งเตือนหรือมีการสั่งให้เก็บหรือทำลายหรือส่งกลับคืนสินค้าดังกล่าว หรือหากตรวจพบการปลอมแปลงการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าจะได้รับการคุ้มครองโดยการลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ