กทม.เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ข่าวทั่วไป 12 กันยายน พ.ศ. 2562 17:31 น. —ThaiPR.net

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ระบุพบผู้ป่วยแล้ว 241,027 ราย เสียชีวิต 17 ราย คาดแนวโน้มจะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากขึ้นว่า สำนักอนามัยมีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และมาตรการ

ควบคุมป้องกันแก่ประชาชนและสถานศึกษา ได้แก่ ล้างมือบ่อยครั้ง ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำร่วมกับผู้อื่น ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดี ขณะเดียวกันได้มีทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทุกศูนย์บริการสาธารณสุขของทุกเขต เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาดของโรคและจัดเตรียมเวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล คลอรีน เพื่อใช้ควบคุมโรค นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อและโครงการคนเมืองยุคใหม่ปลอดภัยจากโรคติดต่อตามฤดูกาล โดยสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังสถานศึกษาทุกแห่งให้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 130,000 ราย อีกทั้งส่งเสริมความรู้วิธีป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มช่วงอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ในการป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่และป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปสู่ผู้อื่น

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษาได้มีหนังสือเวียนแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูฝน สถานการณ์โรคติดต่อ และมาตรการในการควบคุมป้องกัน รวมทั้งโรคอื่น ๆ เช่น มือเท้าปาก อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยสถานศึกษาสามารถติดตามสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักอนามัย www.bangkok.go.th/health


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว