สช. จับมือ องค์กรภาคี 40 องค์กร และภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ จัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2 ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

ข่าวทั่วไป Friday September 13, 2019 16:18 —ThaiPR.net

สช. จับมือ องค์กรภาคี 40 องค์กร และภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ จัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2 ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--อิมเมจ โซลูชั่น

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคี 40 องค์กร และภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ จัดงานมหกรรม "ชุมชนสุขภาวะ" ครั้งที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) วันที่ 17-19 กันยายน 2562 เพื่อนำเสนอพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ พร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ก่อนนำไปต่อยอดขยายผล ในการดำเนินงานเพื่อสังคมสุขภาวะ
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานมหกรรมฯ เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ" ครั้งที่ 2 เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากการดำเนินงานผ่านศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะที่หลากหลายของภาคีเครือข่ายพลเมืองอาสา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ข้ามเครือข่าย และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานของเครือข่ายพลเมืองอาสาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
"ระบบสุขภาวะชุมชน เป็นรากฐานสำหรับรองรับการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคมในส่วนกลาง และองค์กรภาคีจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสังคมสุขภาวะ และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยสอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ว่าด้วย การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง" นพ.พลเดช กล่าว
โดยภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ชุมชนเข้มแข็ง : ชุมชนสุขภาวะ" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และกิจกรรมเสวนาในเรื่องต่าง ๆ ตามแต่ละหัวข้อของแต่ละวัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 ฐาน เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานในระดับพื้นที่ และมุ่งเน้นการขยายผลการทำงานเชิงพื้นที่ให้กว้างขวาง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ( สช.) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ "สังคมสุขภาวะ" จึงใช้หลักการของ "การสานพลัง" เพื่อเชื่อมโยง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ใช้ เครื่องมือและกลไกต่าง ๆ ภายใต้ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพ แทนการซ่อมสุขภาพ (สร้างนำซ่อม) อันเป็นทิศทางที่สำคัญของการสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ