ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร "หรอยแรง แหลงใต้ อ่าวไทยและอันดามัน"

ข่าวทั่วไป 16 กันยายน พ.ศ. 2562 14:48 น. —ThaiPR.net

ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร

พิธีเปิดงาน "หรอยแรงแหลงใต้ อ่าวไทยและอันตามัน"ภายใดีโครงการยกระดับกลิตสินคำกษที่เป็นอัตลักษณ์และหมาะสมกับสักยภาพพื้นที่ของภาคปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต (นางศศิพิมล มงดค)

ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ท่านพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคใต้และปริมณฑล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้ประกอบการและผู้ร่วมงาน ในนามของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตขอขอบพระคุณ ท่านผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์(นายสาโรจน์สุวัตถิกุล) เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน"หรอยแรง แหลงใต้ อ่าวไทยและอันดามัน" ภายใต้โครการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็น อัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันนี้

ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร

กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร (ผลไม้ตามฤดูกาล)/อุตสาหกรรมเกษตร/เกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงจะทำให้สินค้าของภาคใต้สามารถกระจายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วอันเป็นการส่งเสริมการบริโภค ช่วยลดปริมาณผลผลิตสะสมในพื้นที่ และเพิ่มโอกาสทางการตลาด ในช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก เป้าหมายหลักในการดำเนินกิจกรรมนี้ เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถสริมสร้างทักษะในการนำเสนอสินค้า และบริการรวมทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคได้รับรู้และทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าที่มีอยู่ในกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสามารถติดต่อซื้อสินคจากผู้ผลิตได้โดยตรง เกิดการเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันได้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ให้เกิดการกระจายผลผลิต ถึงแหล่งบริโภคได้อย่างเร็วเร็วทันต่อสถานการณ์ จึงได้ร่วมกันจัดงาน "หรอยแรงแหลงใต้ อ่าวไทยและอันดามัน" ระหว่างวันที่๑๒-๑๖คันยายน๒๕๒ ณลานโปรโมชั่น ชั้นG ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชปิ่นเกล้ากรุงทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงและมีผู้นิยมบริโภคผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรูปสินค้าเกษตรอยู่เป็นจำนวนมาก

ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร

การจัดงานในวันนี้ กลุ่มเป้หมาย ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จำหน่ายสินค้เกษตร(ผลไม้ตามฤดูกาล)เกษตรแปรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน๓๔ราย โดยเป็นผู้จำหน่ายผลไม้จำนวน๑๐รายผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน ๒๔ราย การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่งทั้งภาครัฐและเอกชนคณะผู้จัดงานฯจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์(นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล)เปิดกาจัดงาน "หรอยแรง แหลงใต้อ่าวไทยและอันดามัน"ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลัษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคและให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่การจัดงานฯ ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ