วธ.เดินเครื่องส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 17 กันยายน 2562 15:05:05 น.
กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.เดินเครื่องส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานต่อคณะอนุกรรมฯ และบอร์ดชาติ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ประจำปี 2562 มีผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เมื่อเร็วนี้ว่า ขอให้วัฒนธรรมจังหวัดทำแผนงานวัฒนธรรมช่วงระยะปี 2562-2563 บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และบทบาทสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ต้องมีความชัดเจนทั้งเรื่องบทบาท งบประมาณ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกหน่วยงาน ได้เห็นและเป็นพลังในการขับเคลื่อน

"เมื่อขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ไประยะหนึ่ง จะมีการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อให้เป็นระบบ ในขณะเดียวกันทุกจังหวัดจะต้องมีความพร้อมเพื่อเปิดให้มีการประเมินจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภาคนอก จากนั้นรายงานต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามลำดับ นอกจากงานส่งเสริมคุณธรรมแล้ว ปี 2562-2563 ได้มอบนโยบายให้วัฒนธรรมจังหวัดขับเคลื่อนภารกิจงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ"ปลัด วธ. กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากจะมีการประชุมในรูปแบบของการบรรยายในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัด สู่การเป็นการเป็นต้นแบบ ยังมีการคัดเลือกผลงานและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดอื่นได้ ประกอบด้วย 1.องค์กรคุณธรรม ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 2.ชุมชนคุณธรรม 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดหนองบัวลำภู ชุมชนคุณธรรมวัดหนองเพียร จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี ชุมชนคุณธรรมวัดแม่กาห้วยเคียน จังหวัดพะเยา ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี 3. อำเภอคุณธรรม ได้แก่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 4.จังหวัดคุณธรรม ได้แก่ จังหวัดพิจิตร 5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และ6.คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานีด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง