กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวเทคโนโลยี 23 กันยายน พ.ศ. 2562 16:04 น. —ThaiPR.net

กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC จัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC-ITU-NIA Center of Excellence 2019" ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประชุมสูงสุดของภาคการพัฒนาโทรคมนาคมแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-D) ที่เป็นไปตามกำหนดในรัฐธรรมนูญ (Constitution) และอนุสัญญา (Convention) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป แอฟริกา อาหรับ และเอเชียแปซิฟิก ที่มาร่วมเสนอ แนะแนว เกี่ยวกับนโยบาย หรือดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนร่วมกันพิจารณากำหนดแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อกำหนดทิศทางของแนวนโยบายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและกำกับดูแลโทรคมนาคมขององค์กรแต่ละหน่วยงานที่ดูแล โดยโครงการความร่วมมือดังกล่าว ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติ NBTC-ITU Center of Excellence 2019 ในประเด็นเรื่อง Artificial Intelligence Overview เป็นระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม The Suite ชั้น 3 โรงแรม เรดิสัน บลูพลาซ่า กรุงเทพฯ

กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดการประชุมเป็นไปตามโครงการความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง "การประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC-ITU-NIA Center of Excellence 2019" ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาด้านคมนาคมภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยพัฒนาโทรคมนาคมปี ค.ศ.2017 (World Telecommunication Develop Conference : WTDC-17) ในการยกระดับและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจการโทรคมนาคมภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อกำหนดทิศทางของแนวนโยบายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและ ICT ตลอดจนพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีภายใต้โครงการความร่วมมือของ ITU-D ระหว่างประเทศสมาชิก ถือเป็นการเผยแพร่ความรู้ในด้าน Artificial Intelligence (AI) ให้แก่ประชาชนคือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศสมาชิก

กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ 5G, Internet of Things (IoT), Blockchain, Big Data, Cloud, Digital Platform และ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทที่สำคัญต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงผ่านเทคโนโลยีไปสู่ดิจิทัล ที่จะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กล่าวมานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อภาคส่วน ICT และส่งผลต่อภาคส่วนสาธารณสุข เกษตรกรรม การคมนาคม การค้า และระบบการเงิน ที่จะมาเปลี่ยนแปลงช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของประชากรและองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ดังนั้น โครงการความร่วมมือในการจัดการประชุมปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลเอเชียและแปซิฟิกระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี 2562 จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของประชากรและองค์กรต่าง ๆ พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


แท็ก คมนาคม   กสทช.   (AI)   E 20   NBT  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ