มิตรผล สนับสนุนการศึกษายุคใหม่ ร่วมพัฒนา Learning Center ต้นแบบศูนย์กลางเพาะบ่มการเรียนรู้ศตวรรษใหม่ด้วยตนเองของชุมชน

ข่าวทั่วไป Monday September 23, 2019 16:58 —ThaiPR.net

มิตรผล สนับสนุนการศึกษายุคใหม่ ร่วมพัฒนา Learning Center ต้นแบบศูนย์กลางเพาะบ่มการเรียนรู้ศตวรรษใหม่ด้วยตนเองของชุมชน

กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้ในยุคศตวรรษใหม่จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ภายในห้องเรียนอีกต่อไป การสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู รวมถึงสมาชิกทุกคนในชุมชน ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน ครู รวมถึงสมาชิกทุกคนในชุมชน สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน ครู ตลอดจนทุกคนในชุมชน กลุ่มมิตรผลจึงร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคส่วนต่างๆ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและต่อยอดหลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถานศึกษานำร่อง 6 แห่ง ใน 4 จังหวัด หนึ่งในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม คือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ประจำโรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับชุมชน อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในท้องถิ่นและการพัฒนาทางด้านทักษะอาชีพของชุมชน โดยล่าสุดได้มีการเปิดใช้งานศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น
ภายในงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า "ในการสร้างรากฐานอนาคตที่มั่นคงของประเทศ การวางรากฐานของคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็น Smart People ที่มีสติปัญญา ความรอบรู้ และมีทักษะต่างๆ ที่จะพาชีวิตรอดในอนาคตได้ การศึกษาในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ทั้งส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของส่วนรวม ที่ทุกคนในพื้นที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพก้าวทันโลกยุคใหม่"
ศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ที่กลุ่มมิตรผลร่วมสนับสนุน ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มมิตรผล ที่คำนึงถึงความต้องการ และลักษณะการใช้งานของนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชนเป็นหลัก การก่อสร้างนั้นอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในชุมชน การตกแต่งภายในส่วนหนึ่งยังเกิดจากฝีมือของนักเรียนเอง สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกคน ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า "ภายใต้แนวคิด 'ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ' กลุ่มมิตรผลมุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐ ชุมชน โรงเรียน และผู้ปกครอง ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่เฉพาะสำหรับนักเรียนและครูเท่านั้น แต่ทุกคนในชุมชนยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ใช้งาน สืบค้นความรู้และข้อมูลข่าวสาร ทั้งในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กันของทุกฝ่ายในชุมชน นำไปสู่บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หรือ 'Learning Ecosystem' ที่ให้ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกัน ช่วยกันดูแล และใช้งานศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด"
ศูนย์การเรียนรู้แต่ละแห่งมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง และยังรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ โดดเด่นด้วยมุม Knowledge Searching Zone สำหรับการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ (Robotics), Co-working Zone พื้นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และจัดกิจกรรมกลุ่ม, Relax & Reading Zone พื้นที่สร้างความผ่อนคลายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน และ Drinking Zone สำหรับการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ
ขณะที่ศูนย์การเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยมุมความคิดสร้างสรรค์สำหรับฝึกทักษะ Design Thinking, Computer Zone สำหรับสืบค้นข้อมูล, Robot Machine Zone เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากหุ่นยนต์ และ Maker Space Zone ซึ่งเป็นมุมเสริมสร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมในแบบ maker culture
ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น นายวัฒนา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อธิบายว่า "เราได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในชุมชน รวมถึงกลุ่มมิตรผลที่สนับสนุนด้านองค์ความรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ศูนย์การเรียนรู้นี้เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เพราะเราต้องการสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคนในชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การที่นักเรียนสามารถออกไปหาความรู้จากชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนก็สามารถเข้ามาหาความรู้จากโรงเรียนของเราได้ด้วย จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของคนในชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
นอกจากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แล้ว กลุ่มมิตรผลยังได้สนับสนุนสถานศึกษาในด้านอาสาสมัครครูชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นายวัฒนศักดิ์ ศรีศิริ อาสาสมัครผู้นำ (School Partner) จากโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ซึ่งช่วยสอนวิชา Coding ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ เล่าว่า "ผมได้มีโอกาสมาช่วยสอนวิชาหุ่นยนต์และ coding และประทับใจในพัฒนาการและความตั้งใจของนักเรียนที่นี่มาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษแอลดี ที่มีสมาธิสั้น อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ ชั้นเรียนหุ่นยนต์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการเรียน และกระตุ้นให้พวกเขาอยากอ่าน เขียน และคิดคำนวนได้ ผมดีใจที่ได้มีส่วนช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในอนาคต"
ด้านเด็กหญิงปุญยนุช สงครามมะลิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า "หนูรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ หนูกับเพื่อนๆ ได้เข้ามาเรียนและทำกิจกรรมกลุ่มกันในห้องนี้แล้ว และชอบสื่อการสอนใหม่ๆ ในห้องมาก หนูได้เรียนรู้การโปรแกรมหุ่นยนต์ง่ายๆ จากห้องนี้ และหนูจะเข้ามาใช้ห้องนี้ทุกวันค่ะ"
เพราะการเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนอีกต่อไป ทุกภาคส่วนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักเรียน ครู และสมาชิกทุกคนในชุมชน กลุ่มมิตรผลเป็นหนึ่งกลไกที่มุ่งพัฒนา Learning Center ให้เป็นต้นแบบศูนย์กลางเพาะบ่มการเรียนรู้ศตวรรษใหม่ สู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนารากฐานการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนสืบไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ