สสว. จัดกิจกรรม “ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” นำผู้ประกอบการ SMEs ศึกษาเรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวทั่วไป 23 กันยายน พ.ศ. 2562 17:34 น. —ThaiPR.net

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าหนุนเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย รอบด้านล่าสุดจัดกิจกรรม "ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" นำคณะผู้ประกอบการไปเยี่ยมองค์กรและชุมชนต้นแบบ เพื่อศึกษา เรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นผู้ให้ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตอันสอดรับกับนโยบายรัฐบาล นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสว. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการเข้าไปให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับของสากล

สสว. จัดกิจกรรม “ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” นำผู้ประกอบการ SMEs ศึกษาเรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งนอกเหนือจากการให้ความรู้และการพัฒนาตามแนวทางแล้ว การให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านธรรมาภิบาล และด้านการรับผิดชอบต่อสังคมก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs
ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ
"เราจะเห็นว่าทุกวันนี้ องค์กรขนาดใหญ่ต่างตื่นตัว และมีนโยบายการจัดโครงการๆ ตามมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอีกทั้งนโยบายของคณะรัฐมนตรี ปี 2562 ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) และนโยบายพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม"

"ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้มีความเข้าใจ และรับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจตามแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดียิ่งขึ้น สสว. จึงจัดกิจกรรม 'ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม' ขึ้น เพื่อศึกษา เรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยศึกษา เรียนรู้ อุตสาหกรรมต้นแบบที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับฟังคำบรรยาย และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คาดว่ากิจกรรมนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดจิตสำนึกที่ดีในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วย"
สสว. จัดกิจกรรม “ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” นำผู้ประกอบการ SMEs ศึกษาเรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

นายสุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า "เราได้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเราคาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจถึงวิธีการยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ผ่านการศึกษาเรียนรู้ในอุตสาหกรรมต้นแบบ ที่ได้รับการยอมรับ และมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ให้และมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป"

กิจกรรมครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่กรุงเทพฯ โดยนำคณะผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และรับฟังการบรรยาย เพื่อการเรียนรู้ จากวิทยากร ของ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นแบบที่ได้ระบบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นที่ยอมรับของสากล เช่น มาตรฐาน GMP/HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร

เป็นพื้นฐานการจัดการผลิตที่ดีของโรงงานผลิตตลอดห่วงโซ่อาหารอันถือว่าเป็นมาตรฐานสากล และสร้างจิตสำนึกต่อความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค และยังได้รับรางวัลแบรนด์แห่งปี World Branding Awards 2018-2019 สาขาผลิตภัณฑ์นมโพรไบโอติก จากประเทศอังกฤษ รวมทั้งแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม

ในช่วงบ่าย ได้นำคณะฯ เดินทางไปยัง "กลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้า" ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และฟังการบรรยายแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ในตำบลบางกระเจ้า

จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย" จากนั้น นำเยี่ยมชมการผลิตสินค้า และแนวคิดการสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนบางกะเจ้า ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตลอดวันจบลงด้วยความประทับใจ นับเป็นหนึ่งวันแสนพิเศษที่ สสว. สนับสนุน ผู้ประกอบการให้ได้เรียนรู้พัฒนาธุรกิจแบบรอบด้าน ไปพร้อมๆ กับความตะหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม

ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

แท็ก สสว.   SME  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ