รับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวทั่วไป 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 16:45 น. —ThaiPR.net

สำนักงานงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เปิดรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร ๕๖๐ ชั่วโมง โดยฝึกในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ระยะเวลา ๔ เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา ๒ เดือน ดังนี้ ๑. สาขาที่เปิดรับสมัคร ๑.๑ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ๑.๒ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ๑.๓ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ๑.๔ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๒.๑ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่กำหนดให้เข้ารับการฝึก ๒.๒ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ๒.๓ ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ๓. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ๓.๒ สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

รับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วัน เวลา และสถานที่ ที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๒ ๓๗๘๑-๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามและส่งหลักฐานการสมัครทาง Messenger ในเพจบน Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ