กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตอย่างเคร่งครัด

ข่าวทั่วไป Friday October 4, 2019 16:08 —ThaiPR.net

กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตอย่างเคร่งครัด

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยว่า กทม. ได้กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตเพื่อให้การจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 1) ให้สำนักงานเขตจัดระเบียบและบังคับการตามอำนาจหน้าที่ต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 2) ให้สำนักเทศกิจ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการดำเนินการจัดระเบียบและการบังคับการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต หากสำนักงานเขตใดปล่อยให้มีการฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายหรือผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตรวจพบการกระทำความผิดดังกล่าว ให้สำนักเทศกิจหรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานเขตดำเนินการแก้ไข หากสำนักงานเขตเพิกเฉยหรือละเลยให้มีการฝ่าฝืนกระทำความผิดในพื้นที่เดิม หลังจากได้รับหนังสือเตือนให้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ให้สำนักเทศกิจจัดทำรายงานพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโยกย้ายผู้เกี่ยวข้องตามสายการบังคับบัญชา และ 3) ให้สำนักเทศกิจ สืบสวน สอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ ทั้งทางตรงและทางลับ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบหรือประพฤติไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าที่และ กทม. เมื่อตรวจสอบพบว่าข้อร้องเรียนมีมูล ให้รายงานปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสับเปลี่ยนสายงานและดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ กทม. ได้นำมาตรการดังกล่าวมาใช้บังคับ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตอย่างจริงจัง เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ