ยืนยันประกวดราคาโครงการเตาเผาขยะ กทม. ตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ข่าวทั่วไป 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 16:58 น. —ThaiPR.net

ยืนยันประกวดราคาโครงการเตาเผาขยะ กทม. ตามขั้นตอนทางกฎหมาย

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยตามที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะมูลฝอยตั้งข้อสังเกตการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชน กำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชของ กทม. มิได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และกรณีที่ กทม. ระบุการประกวดราคา 2 โครงการดังกล่าวยึดตามมาตรา 34/1 ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 เพื่อต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่า โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุชเป็นการมอบหมายให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอย โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่การจ้างที่ปรึกษาฯ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ และจัดทำข้อเสนอโดยคำแนะนำและพิจารณากลั่นกรองของคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) และคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 แล้ว กทม. จึงได้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยนำเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้โดยอนุโลมเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการคัดเลือก กทม. ได้แจ้งผลการคัดเลือก พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ไปยังผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เนื่องจากตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ไม่ได้กำหนดขั้นตอนดังกล่าวไว้ โดยยืนยัน กทม. ไม่ได้เปลี่ยนการดำเนินการมาพิจารณาตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานนอกแต่อย่างใด


แท็ก ประกวด  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ