ปภ.จัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป Thursday October 10, 2019 15:19 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนและ วันลดภัยพิบัติสากล ภายใต้แนวคิด "โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ปลอดภัย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก และจิตสำนึกด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย อันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติถือเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ประกอบกับคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management : ACDM) ได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียน" (ASEAN Day for Disaster Management : ADDM) ซึ่งตรงกับวันลดภัยพิบัติสากล (International Day for Disaster Risk Reduction, IDDR) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติอย่างเข้มแข็ง ในปี พ.ศ.2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้ประสานงานหลักของประเทศไทย (Focal Point) ในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติจึงได้ร่วมกับสภากาชาดไทย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย Thai PBS และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการจัดการ ภัยพิบัติในประเทศไทย โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ปลอดภัย" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนและโรงพยาบาลให้มีขีดความสามารถในการจัดการ ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Hospital Safety" การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และหัวข้อ "โรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ" รวมถึงกิจกรรมการสาธิตและนิทรรศการรณรงค์ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยหน่วยงานต่างๆ ที่มาให้ความรู้และเล่นเกมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน
นายชัยณรงค์ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลในวันนี้ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กิจกรรม และโครงการที่ได้ดำเนินการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชน ทั้งนี้ ภารกิจด้านการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวไทย อันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ