Super Poll ตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าวทั่วไป Tuesday October 15, 2019 09:27 —ThaiPR.net

Super Poll ตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง 13 ตุลาคมกับ ความตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,117 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 9 - 11 พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า
5 อันดับแรกของความตั้งใจของคนตอบแบบสอบถามที่ "ตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล" ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.2 ระบุ เข้าวัดทำบุญ รองลงมาคือร้อยละ 44.0 ระบุ ทำจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร้อยละ 24.7 ระบุ รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ ร้อยละ 15.5 ระบุมีน้ำใจให้ผู้อื่น และร้อยละ 11.4 ระบุ ใช้ชีวิตพอเพียง
ที่น่าพิจารณา สำหรับนักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐควรรับฟังไว้คือ 5 อันดับแรกที่ประชาชนต้องการให้ นักการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐปรับปรุงตัวถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ อันดับแรกหรือร้อยละ 91.3 ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รองลงมาคือร้อยละ 84.9 ระบุ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกง ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ร้อยละ 83.5 ระบุ ทำเพื่อประชาชน ร้อยละ 79.5 ระบุ มีคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 74.3 ระบุเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ทำบ้านเมืองแตกแยก
ที่น่าสนใจคือ 5 อันดับแรกที่ต้องการให้ประชาชนทั้งประเทศช่วยกันทำถวายเป็นพระราชกุศล พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 95.1 ระบุ รักและสามัคคีกัน รองลงมาคือร้อยละ 82.4 ระบุ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจไมตรีต่อกัน ร้อยละ 74.9 ระบุ อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 73.5 ระบุมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร้อยละ 65.9 ระบุใช้ชีวิตพอเพียง ตามลำดับ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ