Super Poll ตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าวทั่วไป 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 09:27 น. —ThaiPR.net

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง 13 ตุลาคมกับ ความตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,117 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 9 - 11 พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า 5 อันดับแรกของความตั้งใจของคนตอบแบบสอบถามที่ "ตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล" ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.2 ระบุ เข้าวัดทำบุญ รองลงมาคือร้อยละ 44.0 ระบุ ทำจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร้อยละ 24.7 ระบุ รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ ร้อยละ 15.5 ระบุมีน้ำใจให้ผู้อื่น และร้อยละ 11.4 ระบุ ใช้ชีวิตพอเพียง

Super Poll ตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

ที่น่าพิจารณา สำหรับนักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐควรรับฟังไว้คือ 5 อันดับแรกที่ประชาชนต้องการให้ นักการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐปรับปรุงตัวถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ อันดับแรกหรือร้อยละ 91.3 ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รองลงมาคือร้อยละ 84.9 ระบุ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกง ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ร้อยละ 83.5 ระบุ ทำเพื่อประชาชน ร้อยละ 79.5 ระบุ มีคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 74.3 ระบุเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ทำบ้านเมืองแตกแยก

ที่น่าสนใจคือ 5 อันดับแรกที่ต้องการให้ประชาชนทั้งประเทศช่วยกันทำถวายเป็นพระราชกุศล พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 95.1 ระบุ รักและสามัคคีกัน รองลงมาคือร้อยละ 82.4 ระบุ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจไมตรีต่อกัน ร้อยละ 74.9 ระบุ อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 73.5 ระบุมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร้อยละ 65.9 ระบุใช้ชีวิตพอเพียง ตามลำดับ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ