นศ.อาชีวะสุราษฎร์ยอดกตัญญูสร้างเกมกายภาพบำบัดเพื่อแม่ที่ป่วยทางการเคลื่อนไหวของแขน สู่ธุรกิจ

ข่าวทั่วไป Tuesday October 15, 2019 11:35 —ThaiPR.net

นศ.อาชีวะสุราษฎร์ยอดกตัญญูสร้างเกมกายภาพบำบัดเพื่อแม่ที่ป่วยทางการเคลื่อนไหวของแขน  สู่ธุรกิจ

กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาลปัจจุบัน ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เน้นให้มีการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาคิดค้นสร้างนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีผนวกกับความรู้ด้านวิชาชีพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน เกิดเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสอศ. ยกตัวอย่าง ธุรกิจโปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติสำหรับผู้มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขนและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของแขนของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมธุรกิจดีเด่นในโครงการของอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะจัดแสดงแผนธุรกิจในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวกวินทรา ตรีรัตนาภรณ์ นักศึกษาชั้นปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจโปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติสำหรับผู้มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขนและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของแขนว่า คุณแม่เป็นโรคอัมพฤกษ์หรือโรคหลอดเลือดในสมอง คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้เกิดอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือชาเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด ถือเป็นอาการของหลอดเลือดสมอง ซึ่งคุณหมอแนะนำให้คุณแม่ ฝึกกายภาพบำบัดเพื่อช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของระบบประสาทมือและแขนที่อ่อนแรง เช่น บีบลูกบอล ยืดแขน ยกแขน ซึ่งคุณแม่ต้องกายภาพบำบัดในท่าซ้ำๆ เดิมๆ กันแบบนี้ทุกวันด้วยท่าทางเบื่อหน่าย และเคร่งเครียด จึงรู้สึกสงสารคุณแม่ ประกอบกับรู้ว่าคุณแม่เป็นคนชอบเล่นเกม ซึ่งในขณะนั้นตนก็เรียนด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย จึงคิดที่จะสร้างเกมสำหรับคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ทางแขน เลยนำแนวคิดนี้มาปรึกษาครูศิระ ประเสริฐศักดิ์ ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งครูก็สนใจเห็นดีด้วย จึงช่วยกันประดิษฐ์ คิดค้นและทดลองจนเกิดเป็น เกมตะลุยมหาสมบัติ (The Land of Treasure) โดยใช้อุปกรณ์ Leap Motion Controller เป็นอุปกรณ์ร่วมซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขน เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการฟื้นตัวของระบบประสาทมือ สำหรับเกมตะลุยมหาสมบัติ (The Land of Treasure) มีทั้งหมด 5 ด่าน ด่านแรกจะเป็นด่านของการทดลองเล่นเพื่อให้ผู้เล่นเกิดความคุ้นชินในการใช้อุปกรณ์ Leap Motion Controller เช่น ให้ผู้เล่นใช้มือปัดป้ายวัตถุภายในเกมตามจำนวนที่ระบุ และเมื่อผู้เล่นผ่านภารกิจก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปในแต่ละด่าน เช่น การเก็บชิ้นส่วนที่มากขึ้น และการทำภารกิจให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น
ในช่วงแรกของการทดสอบ ได้นำโปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติฯ ไปทดลองใช้กับคุณแม่ ซึ่งคุณแม่มีอาการดีขึ้นตามลำดับ จนปัจจุบันดีขึ้น ประมาณ 90% ซึ่งรู้สึกดีใจมาก ครูหลายท่านในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เห็นประโยชน์จากโปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติฯนี้ จึงแนะนำให้เขียนเป็นแผนธุรกิจส่งในนามศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประกอบกับตนและเพื่อนๆ มองว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ตามการคาดประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ "สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์" เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด โดยปัจจุบันได้นำโปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติสำหรับ ผู้มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขนและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของแขน ไปประชาสัมพันธ์ให้ทดลองใช้ฟรีโดยติดตั้งไว้ในคลินิกอายุรกรรมและสถานพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจากการติดตามผลการใช้งานของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทางแขนและผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของแขน มีผลตอบรับดี โดยบอกกันว่า เป็นการฝึกกายภาพบำบัดที่แปลกใหม่มาก ช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวตั้งแต่สะบักหลังจนถึงปลายนิ้วมือ ทำให้อาการดีขึ้นตามลำดับ แถมรู้สึกไม่เบื่อ ไม่เครียด เกิดความเพลิดเพลินและแรงจูงใจในการฝึกกายภาพบำบัด และชุดโปรแกรมนี้มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับราคาที่ขายกันในต่างประเทศ เพราะเป็นการนำโปรแกรมเกมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อเสริมแรงให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยลดความกดดันและตึงเครียดในการฝึกกายภาพบำบัดได้ โดยโปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติฯ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอร์ฟแวร์และสมองกลฝังตัวอีกด้วย
ทั้งนี้ โปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติสำหรับผู้มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขนและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของแขน ขายใน 2 รูปแบบ ได้แก่ Set A โปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติ (The Land of Treasure) พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Leap Motion Controller และคู่มือการใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ ราคา ชุดละ 3,500 บาท และSet B โปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติ (The Land of Treasure) ราคา 990 บาท มีบริการหลัง การขายโดยโทรมาขอคำปรึกษาได้หากเกิดปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์และวิธีการใช้งาน และหากเปิดอุปกรณ์แล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ ยังมีการรับประกันสินค้า โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าคืนได้ภายใน 7 วัน หากสนใจสั่งซื้อ มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนัก (เริ่มต้นที่ 100 บาท) โดยติดต่อสั่งซื้อได้ที่โทร. 064-031-7070 หรือ 093-784-4267 หรือทางเฟซบุ๊กที่เพจ VR Game Innovation หรือที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ