กทม.ดำเนินโครงการเตาเผาขยะตามขั้นตอนของกฎหมาย

ข่าวทั่วไป Thursday October 17, 2019 17:26 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

จากกรณีผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ระบุการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช อาจขัดกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย ข้อ 18 ที่กำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับ หาก กทม. ยืนยันจะเดินหน้าโครงการฯ ต่อไป อาจเกิดปัญหาทางข้อกฎหมายได้ นั้น
นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้มีหนังสือหารือกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอย
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า "ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบแล้วให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทำข้อเสนอ คัดเลือกเอกชนโดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม นั้น เป็นการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำวิธี การคัดเลือกผู้ประกอบการโดยเทียบเคียงวิธีการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาใช้โดยอนุโลมเท่านั้น มิใช่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังนั้น การพิจารณาสั่งการใด ๆ ในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้" นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางได้พิจารณาอุทธรณ์ กรณีโครงการจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า เพื่อนำขยะมูลฝอยที่ผ่านกระบวนการแปรสภาพเป็น RDF ไปใช้ผลิตไฟฟ้าโดยเห็นว่า "…เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 34/1 วรรคสอง
วรรคสาม และวรรคเจ็ด และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยข้อ 18 วรรคสอง ประกอบกับโครงการดังกล่าว เป็นการจัดหาเอกชนมาลงทุน 100% มิใช่การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีนี้จึงไม่ถือเป็นการอุทธรณ์ตามนัยมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ..." ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการของ กทม.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ