โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ พร้อมพัฒนาสู่ยุควิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ข่าวทั่วไป Friday October 18, 2019 09:22 —ThaiPR.net

โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ พร้อมพัฒนาสู่ยุควิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--มหาวิทยาลัยพะเยา

การเรียนการสอนในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก กับการใช้ชีวิตของนักเรียน ทำให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ต้องปรับตัวและพร้อมกับเทคโนโลยีเหล่านี้เสมอ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 730 คน พร้อมกับกลุ่มอาคารที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ธรรมชาติ รวมพื้นที่ทั้งหมดกว่า 60 ไร่ โดยให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และ สติปัญญา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต รู้จักการคิดวิเคราะห์ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม เป็นสถานที่บ่มเพาะให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ได้ใช้ชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการและการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจน การส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อีกด้วย
รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนอกจากการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) เข้ากับการ จัดการเรียนการสอนแล้วการใช้ศิลปะ (ART) บูรณาการเข้าร่วมด้วย (STEAM Education) โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและเป็นเครื่องมือในการบูณาการ พร้อม ๆ ไปกับการบูรณาการ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กันไปทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น สามารถส่งเสริมภาวะความเป็น ผู้นำ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนและการ พัฒนาทางด้านความคิดการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหาเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวทางอารมณ์ ความฉลาดทาง จิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ "
ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้ เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครผ่านทางไปรษณีย์ 1 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562 สมัครด้วยตนเอง 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 18 ธันวาคม 2562 เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 18 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 3832 – 3834 หรือที่ http://www.satit.up.ac.th ในส่วนของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เราจะมารีวิวและแจ้งให้ทุกท่านทราบในข่าวครั้งต่อไป หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://www.satit.up.ac.th/sciup/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ