ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2561

ข่าวทั่วไป Friday October 18, 2019 12:01 —ThaiPR.net

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2561

กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (แบบไม่เป็นทางการ) 09.00 น. - (17 ต.ค. 2562) ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในวันนี้มีการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนั้น มีการประเมินจากตัวบ่งชี้คุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เช่น ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต , คุณภาพบัณฑิต , การบริการนักศึกษา , กิจกรรมนักศึกษา , การบริหารและพัฒนางานวิจัย , การบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น , การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความคิดเชิงระบบ , รวมไปถึงการบริการจัดการหลักสูตรโดยรวม และคุณภาพของคณาจารย์อีกด้วย
ในส่วนของคะแนนจากรายงานการประเมิน(แบบไม่เป็นทางการ)นั้น ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61 คะแนน ซึ่งเป็นเกณฑ์ "ดีมาก" โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ "ดี" เท่านั้น ซึ่งในปีนี้มีจุดที่น่าสังเกตคือ คะแนนประเมินในส่วนของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 60% และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของคณาจารย์ผู้สอนที่มีมากขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตและคุณภาพของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
สำหรับรายชื่อคณะกรรมการที่ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชชุกร นาคธน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี , รองศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร , อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ และอาจารย์วกุล จุลจาจันทร์
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ จนทำให้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2561 เลื่อนขึ้นมาอยู่ในระดับ "ดีมาก" ทางคณะกรรมการหวังว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถรักษามาตรฐานให้มีความคงที่ และสามารถพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้ในอนาคต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ