สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพัทลุง

ข่าวทั่วไป Monday October 21, 2019 10:35 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพัทลุง

กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการบูรณาการปฏิทินการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีนายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
นายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สืบเนื่องจากข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับพบว่าในแต่ละจังหวัด ในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและมีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานไร้ฝีมือ" เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบสภาพปัญหา เช่น ประชากรวัยเรียนตกหล่นไม่ได้รับการเข้าเรียน คิดเป็นร้อยละ 38 ของประชากรวัยเรียนที่ตกหล่นไม่ได้เข้ารับการศึกษาทั้งประเทศ เด็กที่เข้าเรียนแล้วออกกลางคันด้วยสภาพปัญหาต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 15 ของเด็กที่ออกกลางคันทั่วประเทศ เด็กที่ออกแล้วไม่เรียนต่อช่วงชั้นที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 9.27 ของผู้ที่เรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 และจากสถิติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปีการศึกษา 2551- 2559 มีจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้รับการศึกษาต่อ จำนวน 780,537 คน และปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 147,644 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนสูง
นายอุทิพย์ กล่าวต่อว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอแนะในการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
โดยจากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และเห็นชอบให้มีการขยายผลโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ที่จะมีการพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) จึงได้กำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดมาประชุมชี้แจงรับทราบแนวทางการดำเนินงานในวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยใช้แผนดำเนินโครงการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับมีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ