พยาบาลสวนสุนันทา จับมือ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งผลิตผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

ข่าวทั่วไป 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 14:18 น. —ThaiPR.net

พยาบาลสวนสุนันทา จับมือ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งผลิตผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะได้ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล โดยนายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล และดร.รัชฎา ฟองธนกิจ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (มรภ.สส.) กับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน ทั้งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาในเครือข่ายได้ทำการศึกษา การวิจัย การบรรยาย การฝึกงาน และการฝึกอบรมตามโอกาสที่สมควร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชยินดีให้โรงพยาบาลในเครือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของ มรภ.สส.ตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและทั้งสองฝ่ายยินดีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ทั้งสองดังกล่าวไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลในเครือกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล

พยาบาลสวนสุนันทา จับมือ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งผลิตผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีต่อไป

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ