ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวทั่วไป Tuesday October 22, 2019 10:19 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--สำนักงาน กปร. เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระดับพื้นที่ทั้ง 4 ภาค พร้อมทั้งการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 88 โครงการ เป็นโครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง จำนวน 26 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) ที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 62 โครงการ และรับทราบสถานการณ์น้ำในภาพรวมของประเทศตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กล่าวภายหลังการประชุมฯ ว่า ปวงชนชาวไทยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ จวบจนปี 2562 มีทั้งสิ้นจำนวน 4,810 โครงการในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้สำนักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาว่ายังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นใดที่ยังติดค้าง ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือแม้กระทั่งดำเนินการไปแล้ว เห็นสมควรที่จะดำเนินการต่อเนื่องอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบาย ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ ทรงพระราชทานแนวทางและมอบหมายให้องคมนตรี 7 ท่าน เป็นผู้ให้คำแนะนำ และช่วยดูแลงานที่ยังคั่งค้างอยู่ รวมทั้งสิ้น 88 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง จำนวน 26 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) ที่ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 62 โครงการเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนต่อไป ซึ่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีองคมนตรีเป็นประธาน มีโครงการที่สามารถเร่งรัดติดตามได้ จำนวน 47 โครงการ อีก 29 โครงการ สำนักงาน กปร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และโครงการที่เหลือ ยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน "ในการทำงานได้รับความกรุณาจากท่านองคมนตรีทุกท่าน แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยท่านองคมนตรีได้ให้ความกรุณาให้เวลาลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา ให้ข้อคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเร่งรัดขั้นตอนสำคัญๆ และทำให้งานที่ค้างอยู่สามารถขับเคลื่อนลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย เช่น การศึกษา สำรวจ ออกแบบ และการชี้แจงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการต่าง ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ" เลขาธิการ กปร. กล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำเครือข่าย (อ่างพวง) ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการที่ยังติดปัญหา รวมทั้งการพัฒนา ต่อยอดโครงการฯ เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรโดยทั่วกัน ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ