บุคลากร มข.เรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต

ข่าวทั่วไป Wednesday October 30, 2019 14:29 —ThaiPR.net

บุคลากร มข.เรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต

กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด หนึ่งในสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิก เพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้นำสมาชิก พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ไปอบรมสัมมนา "ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562" นำโดย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้
ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ""เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับ ได้มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 ด้าน คือ ให้ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความพอดี ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน จึงได้นำสมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความมุ่งหวังให้สมาชิกที่ร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินเดือน โดยการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้"
ผศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า "พันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือให้สมาชิกยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเดิมที่เคยทำมานั้นเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ จึงได้เปลี่ยนแนวทางเป็นการเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นโครงการต่อเนื่องได้เป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และความรู้ในการทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุด หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ให้ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น และสามารถเชื่อมความสำพันธ์ต่อกัน ส่งผลไปยังการพัฒนาสหกรณ์ฯของเราให้รุ่งเรืองต่อไป"
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ ได้นำสมาชิกเข้าศึกษาดูงาน 2 แห่ง ได้แก่ "ศูนย์เรียนรู้สวนคุณวิภา" อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนที่เกษตรกรได้รวมตัวกันปลูกเห็ดจำนวนมาก โดยมีจุดเด่นในด้านการแปรรูปผลิตผลเห็ดเป็นสินค้าสำเร็จรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายในระดับประเทศ และจะมีการส่งออกต่างประเทศในเร็วๆ นี้ วิทยากรของศูนย์เรียนรู้คุณวิภาได้สาธิตการแปรรูปผลผลิตเป็น ข้าวเกรียบเห็ด น้ำพริกเผาเห็ด และการทำแหนมเห็ด ได้รับความสนใจจากสมาชิกเป้นอย่างดี สถานที่ศึกษาดูงานต่อมาเป็น "ไร่คุณลุงไกร" ซึ่งเน้นการปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่าย ได้แก่ ผักสลัด 6 สายพันธุ์ มะเขือเทศ กะหล่ำปลี ข้าวโพดหวาน และอีกหลายๆ ชนิด พร้อมทั้งตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้สมาชิกของไร่จำหน่ายให้กับผู้สนใจอีกด้วย
โครงการ อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงจะมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก โดยการจัดการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สามารถติดตามโครงการดีๆ และข่าวสารต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ https://coopkku.kku.ac.th/ และทางเฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/groups/352700644815610/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงหยัดยืน ตามวิสัยทัศน์ การเป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และมุ่งมั่นทำตามพันธกิจ ในการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน มุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ