กทม.บูรณาการความร่วมมือดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ข่าวทั่วไป Friday November 8, 2019 17:03 —ThaiPR.net

กทม.บูรณาการความร่วมมือดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. กำหนดจัดงาน "เทศกาลลอยกระทง กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562" ณ คลองโอ่งอ่างบริเวณสะพานหันถึงสะพานบพิตรพิมุข เขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ 8 - 11 พ.ย. 62 เวลา 17.00 - 22.00 น. และบริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 14.00 - 23.00 น. นอกจากนี้ ยังเปิดสวนสาธารณะของ กทม. จำนวน 30 สวน ให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทงตามวัฒนธรรมประเพณี ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย การควบคุมการจำหน่ายและการเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทง เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประกาศเสียงตามสายภายในสวนสาธารณะทุกแห่ง ขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการดูแลความปลอดภัยการจัดงานภายในสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่งของ กทม. โดยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง หน่วยแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการร่วมของทุกสวน รวมทั้งเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติงานในช่วงลอยกระทงที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
พันตำรวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานที่จัดงานลอยกระทงของ กทม. ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของ กทม. ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดมาตรการและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทุกภาคส่วน และมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชน
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานลอยกระทงของ กทม. พร้อมกันนี้ได้วางมาตรการดูแลความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ในพื้นที่ของ กทม. โดยประสานสำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบโป๊ะ ท่าเทียบเรือต่าง ๆ หากพบว่าไม่แข็งแรงขอความร่วมมือในการซ่อมแซมเพื่อให้ทันวันลอยกระทง หากยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ขอให้ปิดประกาศห้ามใช้โป๊ะหรือท่าเรือเป็นการชั่วคราว
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักการแพทย์ ได้เตรียมมาตรการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดังนี้ 1) โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 2) จัดหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์ประจำกองอำนวยการร่วม จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด (ฝั่งธนบุรี) และบริเวณคลองโอ่งอ่าง 3) จัดหน่วยเรือกู้ชีวิตออกตรวจทางลำน้ำ จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จุดที่ 2 โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานกรุงเทพ จุดที่ 3โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ถึงสะพานพระรามเก้า 4) ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รวบรวมข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้ร่วมกับทุกภาคส่วนตรวจสอบความปลอดภัยท่าเทียบเรือและโป๊ะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงตรวจความพร้อมของเรือกู้ชีวิตประจำจุดต่าง ๆ ตลอดลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งผลิตสื่อแนะนำการช่วยชีวิต "คนจมน้ำ" เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ
นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และใช้ 1 กระทง 1 ครอบครัว เพื่อลดปริมาณขยะและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ