หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

ข่าวทั่วไป 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:22 น. —ThaiPR.net

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ และอาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 946-371 Principles of Tour Guide (หลักการมัคคุเทศก์) จำนวน 90 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2562 ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก พะเยา สุโขทัย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดพิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติจังหวัดสุโขทัย พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง แม่สาย แหล่งรวมสินค้ามากมายหลากชนิด วัดร่องขุ่น สิงค์ปาร์ค วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ดอยอินทนนท์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร จังหวัดลำพูน และพระบรมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเป็นมัคคุเทศก์ ได้เรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคกลางและภาคเหนือ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการจัดการการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำความรู้จากห้องเรียนและจากวิทยากรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่งหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก อีกทั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป รวมทั้งให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ