MAHACHAI COVERDANCE CONTEST: Spicy Winter @ CENTRALPLAZA MAHACHAI

ข่าวทั่วไป Friday November 15, 2019 11:22 —ThaiPR.net

MAHACHAI COVERDANCE CONTEST: Spicy Winter @ CENTRALPLAZA MAHACHAI

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--ไฮเปอร์ มาร์เก็ตติ้ง ครีเอทีฟ

MAHACHAI COVERDANCE CONTEST: Spicy Winter @ CENTRALPLAZA MAHACHAI
ประเภทการแข่งขัน : ประเภททีม
วันที่แข่งขัน : 23 พฤศจิกายน 2562 (รอบคัดเลือก), 24 พฤศจิกายน 2562 (รอบชิงชนะเลิศ)
สถานที่แข่งขัน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
คุณสมบัติและกติกาในการสมัคร
1. นักเรียน (ไม่จำกัดเพศ, มีอายุระหว่าง 8 – 16 ปี)
2. ใน 1 ทีม ต้องประกอบด้วยจำนวนสมาชิก 4 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 คน (หากพบว่ามีชื่อซ้ำกับทีมอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน ผลการประกวดทั้งหมดถือเป็นโมฆะ)
3. ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนถูกต้อง
4. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ครบถ้วนและตั้งชื่อทีม
2. สำเนาสูติบัตร/สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
3. กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลแนบพร้อมใบสมัคร
4. รูปถ่ายสมาชิกในทีมขนาด (4" X 6") พร้อมเขียนชื่อทีมหลังภาพ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการแข่งขัน
1. ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้งตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายและออกแบบท่าเต้นที่สื่อถึงไลฟ์สไตล์ทันสมัย มีความเหมาะสมและไม่ลามกอนาจาร
3. ไฟล์เพลงที่ใช้ประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ Audio CD เท่านั้น และความยาวของเพลงไม่เกิน 5 นาที
4. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การคัดเลือก และการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้

กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมขึ้นแสดงความสามารถประกอบเสียงเพลง ตามลำดับที่ได้จากการจับฉลากตอนลงทะเบียน โดยใช้เพลงมีความยาวไม่เกิน 5 นาที (กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทีมใดใช้เวลาเกินที่กำหนดจะถูกหักคะแนน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ)
2. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 ทีมแรก จะผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน
3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ สามารถใช้เพลงเดิมหรือเพลงใหม่ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศก็ได้ แต่ต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที
4. หลังการประกาศผลทีมผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 3 ลำดับ ต้องขึ้นแสดงอีก 1 ครั้ง
หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ส่งใบสมัคร ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
1. รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 5,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3,000 บาท
4. รางวัลชมเชย 1,000 บาท

เงื่อนไขในการรับรางวัล
1. เช็คเงินรางวัลสั่งจ่ายในนามผู้ชนะการแข่งขัน ทุกรางวัล และ ได้รับเช็คเงินหลังจากวันที่ประกาศผล 30 วัน
2. ผู้รับรางวัล จะต้องจัดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับดำเนินการ
ติดต่อขอใบสมัครเพิ่มเติมได้ที คุณบอย 082-4293959


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ