ตร. จัดทำการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2562

ข่าวทั่วไป 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 09:57 น. —ThaiPR.net

ตร. จัดทำการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2562

เนื่องจากปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนมาจากการขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแล และการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชน โดยจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. มาตรา 140/2 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการยึดใบอนุญาตขับขี่ และการระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว

2. มาตรา 142/5 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

3. มาตรา 142/1 และ 142/5 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ

เพื่อให้การตรากฎหมายลำดับรองฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยทั่วไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง โดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องบุณยะจินดา 3 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ