ปรับปรุงรูปแบบอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.หน้าพระลาน – ถ.มหาราช เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร

ข่าวทั่วไป 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16:56 น. —ThaiPR.net

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กทม. กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวและเกิดความปลอดภัยในการสัญจร โดยมอบหมายให้ กทม. พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดรูปแบบโครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกลมกลืนในพื้นที่ นั้น ที่ผ่านมา สวพ. ได้ร่วมวางแนวทางการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วนให้ เห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการฯ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวว่าในส่วนของ สนย. ได้ปรับปรุงรูปแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยไม่มีการก่อสร้างอาคารถาวรหรืออาคารบนพื้นดินในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณใกล้เคียง ส่วนทางขึ้น - ลงอุโมงค์ทางเดินฯ ออกแบบเป็นกระจกใสที่มีความแข็งแรง มีการป้องกันความปลอดภัยด้วยการควบคุมเวลาเปิด - ปิดเป็นเวลา นอกจากนั้น ยังได้ปรับรูปแบบทางขึ้นลงอุโมงค์ทางเดินฯ เป็นบันไดเลื่อน เพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนจัดทำป้ายบอกเส้นทางที่เข้าใจง่าย รวมถึงย้ายตำแหน่งทางขึ้น - ลงอุโมงค์ทางเดินฯ บริเวณหน้ากรมศิลปากร ไม่ให้บดบังทัศนียภาพบริเวณหน้ากรมศิลปากรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ