ภาพข่าวCIBA มธบ. ร่วมกับ บตท. จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน

ข่าวทั่วไป Thursday November 28, 2019 12:01 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: CIBA มธบ. ร่วมกับ บตท. จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน

กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ร่วมกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ("บตท." หรือ "SMC") รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เรื่อง "รู้ทัน...การเงินกับโลกยุคใหม่" โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการเงิน การบัญชี ทรัพยากรบุคคล รวมถึงคณาจารย์ เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหลากหลาย Generation เพื่อ update สถานการณ์การเงินในโลกปัจจุบัน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร. ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต มหาวิทยาลัยฯ จึงร่วมกับ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย จัดสัมมนาทางด้านวิชาการนี้ขึ้นมา เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานมีเป้าหมายตรงกันคือต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางการเงินให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ CIBA จึงเห็นว่าการจัด Money Talk ในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ หรือการทำงานในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถให้มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ