“เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ร่วมกับ “พม.” ชวนสุขใจกับการเป็นผู้ให้ ในงาน “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ”

ข่าวทั่วไป 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 09:47 น. —ThaiPR.net

“เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ร่วมกับ “พม.” ชวนสุขใจกับการเป็นผู้ให้ ในงาน “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ”

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน "Gift for Giveมหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ" ชวนทุกคนสุขใจกับการเป็น "ผู้ให้" ภายใต้คอนเซ็ปต์ ให้....ความสุขเพื่อคนที่คุณรัก ให้....โอกาส เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้....ความรัก เพื่อโลกของเรา ชวนร่วมส่งความสุข ผ่านการสนับสนุนซื้อสินค้างานฝีมือ ผลงานจากเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ไร้ที่พึ่ง ในเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 2562 เวลา 10:00 น.- 20:00 น. ณ บริเวณลาน Avenue โซน A ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

“เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ร่วมกับ “พม.” ชวนสุขใจกับการเป็นผู้ให้ ในงาน “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ”

โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของกระทรวงฯ ว่า "กระทรวง พม. มีภารกิจหลักในการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงฯ ต้องดูแล ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งเด็กๆทุกคนต้องได้รับการเลี้ยงดูได้รับการศึกษาและพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีทักษะ ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามครรลองครองธรรม มีความเป็นผู้นำพร้อมที่จะก้าวสู่ ยุคศตวรรษที่ 21ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด มีการใช้เทคโนโลยี แทนการใช้แรงงานมนุษย์ การดูแลครอบครัว และสมาชิกที่เป็นรากฐานของสังคมให้มีความเข้มแข็ง ทั้งสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการรักษาการสืบสาน และต่อยอด ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ร่วมกับ “พม.” ชวนสุขใจกับการเป็นผู้ให้ ในงาน “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ”

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 จะมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สังคมไทยต้องเผชิญทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการบูรณาการในการเข้ามาดูแล ทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง รวมไปถึงในเรื่องของการดูแล กลุ่มคนเปราะบาง คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ให้ได้เข้าถึงสวัสดิการ บริการขั้นพื้นฐาน จากภาครัฐรวมทั้งการส่งเสริม ด้านการฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพให้สามารถ ดำรงชีวิต และดูแลตนเองได้อย่างปกติสุข อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของสังคม

“เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ร่วมกับ “พม.” ชวนสุขใจกับการเป็นผู้ให้ ในงาน “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ”

ด้วยภาระหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้นมานี้ จึงทำให้เกิดการจัดงาน "Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ" ซึ่งมีทั้งหน่วยงาน ภาคธุรกิจเอกชนหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาดูแล ทำงานร่วมกับพม. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา เปิดพื้นที่นำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งได้เชิญเครือข่ายของ พม. ได้มาออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ภายในงานฯ ยังเปิดเวทีให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความสามารถและการสาธิต การทำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีจิตอาสาในการเปิดบูธ เป็นจุดบริจาคสิ่งของให้เด็กๆ จากสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศกว่า 9,000 คน ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย"

ด้าน นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและช่วยเหลือเด็กและกลุ่มบุคคลในสังคม ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับไฮไลท์การจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ "ช้อป ของถูกใจ" ให้ทุกคนได้เลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมด จากเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง ในเครือข่ายกระทรวงและสินค้ารักษ์โลกเพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กระเป๋า และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเครือข่ายกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สินค้าแฮนด์เมด งานไม้ ของตกแต่งบ้าน จากสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและสินค้าพื้นเมืองสะท้อนเอกลักษณ์ชนเผ่าจากศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง และยังสามารถร่วมกิจกรรม "จากใจให้น้อง" โดยนำของขวัญที่ซื้อได้ในบริเวณงาน หรือของขวัญอื่นๆ นำมามอบให้ที่บูธและเขียนคำอวยพรบนการ์ดปีใหม่ เพื่อรวบรวมนำไปส่งต่อความสุขให้กับน้องๆในสถานสงเคราะห์กว่า 9,000 คนทั่วประเทศ พร้อมช่วยกัน "ส่งมอบไออุ่น" โดยการเป็นจิตอาสา ร่วมตกแต่งผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน ให้สวยงาม ก่อนนำส่งมอบความอบอุ่นให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในช่วงหน้าหนาวนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นผู้ให้พร้อมกัน ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 ธันวาคมนี้ ครับ"

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมจากสถานสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ การแสดงระบำดอกบัว จากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ปทุมธานี การแสดงดนตรีไทย จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด นนทบุรี การแสดง คัพ ซอง (Cup Song) ของผู้สูงอายุบ้านบางแค การแสดงเต้นบาสโลปของผู้สูงอายุศูนย์ปทุมธานี การแสดงดนตรีจากวง เอสทูเอส (s2s) จากผู้พิการทางการมองเห็น การแสดงนักมายากลเปลี่ยนหน้า การแสดงวิถีชนเผ่าพื้นที่สูง การแสดงกลองยาว และการแสดงร้องเพลงประสานเสียงจากบ้านพระพร เป็นต้น

ร่วมมอบกำลังใจและส่งต่อความสุข ได้ ณ บริเวณลาน Avenue โซน A ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 2562 เวลา 10:00-22:00 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ