คุณภาพน้ำทิ้งอาคารหน่วยงาน กทม. เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวทั่วไป 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 17:17 น. —ThaiPR.net

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวตามที่นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระบุในปี 2561 - 2562 มีการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากอาคารราชการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลพบการระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถึงร้อยละ 60 ว่า อาคารหน่วยงานในสังกัด กทม. ที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของ กทม. ท่อน้ำเสียจากอาคารจะเชื่อมเข้ากับระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียจนผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ส่วนโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำ เพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขณะที่อาคารราชการของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียสามารถเชื่อมท่อระบายน้ำเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของ กทม. ได้ ส่วนอาคารที่อยู่นอกพื้นที่บริการจะต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และต้องบำบัดน้ำทิ้งให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะ นอกจากนี้ กทม. ยังได้ดำเนินโครงการชุมชนคนรักษ์คลอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ การดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมถึงจัดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย และเปิดให้นิสิตนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำในสังกัด กทม. ได้อีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ