วว./คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมวิจัยพัฒนาทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เพื่อสุขภาพการแพทย์

ข่าวทั่วไป Friday December 20, 2019 16:26 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง "วว" และ "ศิริราช" ในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการวิจัย พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและการแพทย์ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง "วว." และ "ศิริราช" ในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์บนฐานความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี "....ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าไปมาก วัสดุชนิดต่างๆสามารถนำมาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่แพทย์และผู้ป่วยได้มากขึ้น ซึ่งการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของการพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์ให้ยั่งยืนต่อไป..." ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าว ขอบเขตความร่วมมือภายใต้การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1."วว." ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะมีหน้าที่วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ จากยางพาราและกลุ่มวัสดุฐานชีวภาพ ในระดับห้องปฏิบัติการ และโรงงานนำทาง เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการนำผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 2."วว." ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะมีหน้าที่วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการใช้งานต่อไป 3."ศิริราช" ดำเนินการเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ต่อการยับยั้ง ไรฝุ่น ปรสิต หรือ จุลชีพ อื่นๆ เป็นต้น และ 4."ศิริราช" ดำเนินการเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะมีหน้าที่ศึกษาผลทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ที่ตกลงดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคตตามกรอบความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ