ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) มอบทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” และทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวทั่วไป Thursday January 2, 2020 09:56 —ThaiPR.net

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) มอบทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” และทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. 2562

กรุงเทพฯ--2 ม.ค.--ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน

นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club – www.ictforall.org) เปิดเผยว่า ชมรมฯ ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา "พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)" ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการสานต่อปณิธาณของพระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์) (10 กันยายน พ.ศ. 2480 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) อดีตเจ้าอาวาสวัดฉันนิมิต อดีตเจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์ (ธรรมยุต) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอดีตที่ปรึกษาชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้มอบทุนการศึกษา "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง" ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท สนับสนุนทุนการศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปูชนียบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นระยะเวลายาวนานในฐานะอาจารย์ประจำ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จวบจนท่านเกษียณอายุราชการ และยังคง ทำหน้าที่สอนในบางรายวิชาเกี่ยวกับไอซีที ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ชมรม ICT for All ได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักเรียนผู้ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์) (Facebook.com/NORATUS.SEPcenter) บ้านขวัญเมือง ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนชมรมฯ มอบทุนการศึกษา "พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)" ประจำปี พ.ศ. 2562 แก่ เด็กหญิงพิมพ์อัปสร นารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ เด็กหญิงธันยพร พิมพา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทั้งสองคนเป็นนักเรียนโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นายจุลจักร อาษาพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จากนั้นได้มอบทุนการศึกษา "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง" ประจำปี พ.ศ. 2562 แก่ เด็กหญิงชมพูนุช แจ่มเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ เด็กชายปิยะณัฐ โคตรเศรษฐี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงประวีณา แสนฉลาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี คุณครูพงษ์ศักดิ์ ขูรูรักษ์ คุณครูโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา พร้อมกับผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุน
27 ธันวาคม 2562 คุณครูสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคุณครูพิมลพรรณ ยาพรม ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนชมรม ICT for All มอบทุนการศึกษา "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง" ประจำปี พ.ศ. 2562 แก่ เด็กชายจิตติพัฒน์ ทองประไพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
นายถาวร สืบผาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย และคุณครูภัสราภรณ์ ศรพรหม ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้แทนชมรม ICT for All มอบทุนการศึกษา "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง" ประจำปี พ.ศ. 2562 แก่ เด็กหญิงวรรณภา ไชยโสดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ง ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดสรรทุนการศึกษา "พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)" เพื่อจัดหาหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยบอกรับเป็นสมาชิกอุปถัมภ์นิตยสารธรรมลีลา ระยะเวลา 3 ปี (เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป) สำหรับห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,950 บาท เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณูปการและคุณงามความดีของพระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์) สืบไป จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (2) โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ (3) โรงเรียนสิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชมรมฯ และนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง ที่ได้กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขออำนวยพร โดยตั้งจิตอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญมา จงมารวมกันเป็นตบะ เดชะ พลวะปัจจัย อำนวยพรให้ท่าน มีแต่ความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งหนึ่ง ประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านั้น จงพลันสำเร็จสมมโนรส ความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ