เชิญร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์พิธี “ยกยอดฉัตรทองคำ” พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี มหากุศลในรอบ 100 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวทั่วไป Thursday January 2, 2020 11:15 —ThaiPR.net

เชิญร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์พิธี “ยกยอดฉัตรทองคำ” พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี มหากุศลในรอบ 100 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2563

กรุงเทพฯ--2 ม.ค.--เวิรฟ

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนชาวไทยและทั่วโลกร่วมบุญใหญ่ในพิธียกยอดฉัตรทองคำพระธาตุพระพุทธบาทบัวบกในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.09น. ณ วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งศาสนสถานสำคัญให้รุ่นลูกหลานได้กราบสักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เจริญรุ่งเรือง และเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน
นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น กรมศิลปากร กล่าวว่า พระธาตุพระพุทธบาทบัวบกตั้งอยู่บนภูพระบาท โดยคำว่า "พระพุทธบาทบัวบก" มีความหมายว่า รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ประทับไว้ในสถานที่ที่มีบัวบกขึ้นอยู่มีข้อความกล่าวอ้างถึงไว้ในตำนานพระเจ้าเลียบโลกว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จมาปราบนาคสองพี่น้องที่ภูพระบาท เมื่อนาคทั้งสองพ่ายแพ้แล้ว ได้ทูลขอให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของมนุษย์ พญานาค และภพภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2463 พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน ได้ธุดงค์มากราบสักการะรอยพระพุทธบาท และพบพระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทขนาดเล็ก จึงได้ปฏิสังขรณ์สร้างพระธาตุครอบใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน โดยใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2476 หรือประมาณ 14 ปี โดยองค์พระธาตุที่สร้างครอบรอยพระพุทธบาทนี้ มีลักษณะศิลปกรรมล้านช้าง สร้างจำลองตามแบบพระธาตุพนม คือเป็นพระธาตุทรงเหลี่ยมฐานกว้างด้านละ 8.50 เมตร สูงประมาณ 45 เมตร ส่วนฐานชั้นล่างก่อเป็นห้อง สามารถเข้าไปนมัสการรอยพระพุทธบาทได้ ส่วนยอดพระธาตุทรงบัวเหลี่ยมสูงเพรียว ประดับด้วยฉัตร 5 ชั้น ซึ่งพระพุทธบาทบัวบกนี้ในอดีตเป็นสถานที่ในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานของพระอริยสงฆ์หลายรูป อาทิ พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน, พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล, พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ขาว อนาลโย ฯลฯ ศักดิ์สิทธิ์สถานแห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนา โดยในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2476 พระพุทธบาทบัวบกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานสำหรับชาติในราชกิจจานุเบกษา อันเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และทรงคุณค่าต่อแผ่นดิน
"ด้วยเหตุที่องค์พระธาตุพระพุทธบาทบัวบกได้มีการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา มีทั้งวัชพืช ตะไคร่น้ำ ความผุกร่อนทั่วองค์พระธาตุฯ กรมศิลปากร จึงได้ร่วมกับ โครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก นำโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน โดยมีหลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นองค์ประธานโครงการฝ่ายสงฆ์, หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นางธัญรัศมิ์ นันธนวัฒน์ เป็นประธานโครงการฝ่ายฆราวาส, นางเยาวภา ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส, นางสาวศรินรัตน์ นันธนวัฒน์ เป็นประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส, นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ เป็นประธานฝ่ายการเงินและบัญชี, นายฐานิตพัฒน์ สงเคราะห์ เป็นประธานฝ่ายวิศวกรรมและศิลปกรรม, นางสาวศรุตยา มหานาวารานี เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์, นางหทัยรัตน์ จ.คุโนปกรณ์ เป็นประธานอำนวยการ, เรืออากาศเอก วิจักษณ์ สองจันทร์ ผู้ริเริ่มและประธานดำเนินงานร่วมกันระดมปัจจัยบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก ซึ่งขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ก้าวหน้าไปมากแล้ว และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ การบูรณะยอดฉัตรพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก" นายชัยนันท์กล่าวเสริม
นางธัญรัศมิ์ นันธนวัฒน์ เป็นประธานโครงการฝ่ายฆราวาสกล่าวว่า นับเป็นมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 100 ปีที่ได้มีการบูรณะองค์พระธาตุและยอดฉัตรพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก เพื่อทำนุบำรุงให้คงสภาพสมบูรณ์แข็งแรง สง่างาม และนับเป็นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนชาวไทย ชาวลาว และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก จะได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ยอดฉัตรด้วยทองคำอันเป็นธาตุบริสุทธิ์สูงค่า ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของพระธาตุ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทั้งนี้ยอดสูงสุดของพระธาตุ ยังสื่อความหมายถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อันเป็นการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคำสอนและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย
สำหรับยอดฉัตรพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก มีลักษณะเป็นฉัตรโบราณ 5 ชั้นทำจากโลหะ ยอดบนสุดเป็นรูปทรงดอกบัว โดยการบูรณะครั้งนี้ จะใช้ทองคำบริสุทธิ์ 96.50% ขึ้นไป เพื่อนำฉัตรโลหะ 5 ชั้นไปชุบทองคำบริสุทธิ์ ส่วนยอดฉัตรส่วนบนสุดทรงดอกบัว จะทำด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ดอกบัว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการทำยอดฉัตรทองคำและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้จะมีพิธี "ยกยอดฉัตรทองคำพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก" ณ จ.อุดรธานี มหากุศลในรอบ 100 ปี ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.09 น.
เรืออากาศเอก วิจักษณ์ สองจันทร์ ผู้ริเริ่มและประธานดำเนินงานโครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบกกล่าวว่า ภายในพิธี "ยกยอดฉัตรทองคำพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก" จะมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมารวมตัวกันอย่างมากมาย ทั้งจากมหานิกายและธรรมยุตและสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมกันนมัสการพระพุทธบาทบัวบก อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อธิษฐานจิตยอดฉัตรทองคำ รวมถึงจะมีการนิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา นำเจริญพระกรรมฐาน จากนั้นจะเข้าสู่พิธีอัญเชิญฉัตรทองคำ ประดิษฐานเหนือองค์พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก
"การบูรณะยอดฉัตรทองคำพระธาตุพระพุทธบาทบัวบกนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์ของยุค และเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิต สิ่งที่ได้กระทำนี้จะอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แด่พระพุทธศาสนา แผ่นดินไทย และผู้ที่ได้ร่วมบุญกุศลสืบไป อนึ่งในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าปทุมุตระได้ตรัสถึงผลแห่งการถวายฉัตรเป็นพุทธบูชาด้วยใจอันบริสุทธิ์ว่า

"...ผู้ใดถวายฉัตรอันประดับแล้วเป็นที่รื่นรมย์ใจนี้..."
"...ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตนั้น ผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุคติเลย..."
"...จักได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวดา 3 ครั้ง..."
"...จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 32 ครั้งในแสนกัลป์..."
"...ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น.."
"...กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน"

มหากุศลครั้งหนึ่งในชีวิตได้บังเกิดขึ้นแล้ว ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้โดยทั่วกัน โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมปัจจัยบูรณะยอดฉัตรทองคำพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาสัมมากร เพรส รามคำแหง เลขที่ 994-100659-8 ชื่อบัญชี โครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี โดยจะเปิดรับจนเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 086 982 2915

"บูรณะอะไรก็แล้วแต่ ยากที่สุดคือ บูรณะปฏิสังขรณ์...ยากอะไรก็ไม่เท่ายากเท่าปฏิสังขรณ์ ถอนอะไรก็ไม่ยากเท่าถอนกามคุณ"
อมตะธรรมจาก หลวงพ่อปฐม ธัมมธีโร วัดป่าศรีวิลัย


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ