ม.หอการค้าไทยเปิดตัวคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ยุคดิสรัปชั่นเทคโนโลยี

ข่าวทั่วไป Friday January 24, 2020 17:04 —ThaiPR.net

ม.หอการค้าไทยเปิดตัวคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ยุคดิสรัปชั่นเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย มุ่งสร้างหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business Smart) ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีภาพลักษณ์ทางธุรกิจระดับสากล ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย การเน้นการผลิตบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงาน ผ่านการบูรณาการการทำงานและการเรียน
ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล (School Digital Arts and Design) ครั้งแรกในประเทศไทยแบบครบวงจร มุ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความสามารถในด้านศิลปะและการออกแบบดิจิทัล โดยเฉพาะด้านกราฟิกดีไซน์ อินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ วิชวลเอฟเฟกต์และแอนิเมชั่น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งพลวัติของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้มีอุปสรรคและโอกาสในด้านต่าง ๆ กับองค์กรทุกระดับ การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ที่เน้นในเรื่องกราฟิกดีไซน์ อินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ และวิชวลเอฟเฟกต์และแอนิเมชั่น จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า "คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล (School Digital Arts and Design) ถือเป็นคณะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันนโยบายภาครัฐดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยทักษะด้านศิลปะและการออกแบบดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อทำให้สามารถพัฒนาภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งผลิตบัณฑิตตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 21 เป็นไปอย่างรวดเร็วและฉับพลัน (Disruptive Technology) โดยหลักสูตรนี้เน้นเรื่องผู้ประกอบการให้นักศึกษา มีการใช้ ไอแพดรุ่นใหม่ล่าสุดในการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่1 เน้นการทำงานปฏิบัติจริง ผ่านอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านศิลปะ และมีผลงานสร้างสรรค์อยู่ในภาพยนตร์ระดับโลก เช่น สไปเดอร์แมน ฯลฯ"
นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า "ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและศิลปะไปพร้อมๆ กับการมีหัวคิดทางการค้าขาย เกิดเป็นศิลปะเชิงพาณิชย์ กอรปกับการผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับศิลปะเชิงดิจิทัล เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทยตามคอนเซป "ไทยเท่" เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของตลาดโลก และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย Trade & Service 4.0"
คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัลมีทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดระยะเวลา 4 ปี สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติด้านศิลปะ โดยมีผลงานผ่านสู่สายตาประชาชน จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความประพฤติดีได้รับการรับรองจากสถานศึกษา นักเรียนที่สนใจสามารถส่งประวัติผลงานและหลักฐานยืนยันคุณสมบัติภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://digitalart.utcc.ac.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ