วว./พันธมิตร ลงพื้นที่ภาคใต้อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ สำรวจความต้องการนวัตกรรมในชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ข่าวทั่วไป Wednesday January 29, 2020 09:26 —ThaiPR.net

วว./พันธมิตร ลงพื้นที่ภาคใต้อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ สำรวจความต้องการนวัตกรรมในชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรม วว. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ ซึ่ง วว. และพันธมิตรร่วมจัดขึ้น โดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปุ๋ย เห็ด พลังงาน และระบบการควบคุมอัตโนมัติ รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 นวัตกรรม ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนาของ วว. ที่มีศักยภาพในการช่วยส่งเสริมให้ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้มแข็ง ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อาทิ ปุ๋ยอินทรีย์/เครื่องอัดเม็ด/เครื่องสับย่อย ชุดผลิตไอน้ำด้วยชีวมวลเพื่อฆ่าเชื้อในก้อนเพาะเห็ด/เครื่องเจาะเห็ด เตาชีวมวลสำหรับใช้แปรรูปอาหาร เครื่องขึ้นทะลายปาล์ม เครื่องเก็บทุเรียน/เครื่องใส่ปุ๋ยสับปะรด ตู้อบลมร้อนและการแปรรูปสับปะรด การเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตทุเรียนนอกฤดู ฯลฯ เป็นประเด็นเชื่อมโยงการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความต้องการนวัตกรรมในชุมชนระหว่าง วว. และกลุ่มเป้าหมายซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
"...ความต้องการของชุมชนที่ได้จากโครงการอบรมดังกล่าว จะเป็นข้อมูลในการนำไปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่ชุมชนและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมต้นแบบ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สูงขึ้น ทั้งนี้ วว. ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีพร้อมใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งบริการวิเคราะห์/ทดสอบ สอบเทียบ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเชื่อมโยงผลงานวิจัยในการแลกเปลี่ยนความรู้และความต้องการนวัตกรรมในชุมชนระหว่างนักวิจัย วว.และกลุ่มเป้าหมายคือ พี่น้องเกษตรกร ผู้นำชุมชน วิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตร จากการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร โครงการยกระดับโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดยากจน โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของชุมชนของไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญของผลิตผลเกษตรของโลกต่อไป..." ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ กล่าวสรุป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ