มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมบุคลากร ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม

ข่าวทั่วไป Wednesday February 12, 2020 09:35 —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมบุคลากร ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม

กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสร้างสุขภาวะองค์กร เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในบุคลากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป จำนวน 50 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยทักษิณในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace : Happy Work Life) โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันสมองเสื่อม ผ่านกิจกรรม การให้ความรู้ การพัฒนากายและพัฒนาจิต สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อป้องกันตัวจากภาวะสมองเสื่อม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการ
ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติในการทำงานของสมองด้านการคิดและ สติปัญญา โดยมีการเสื่อมของความจำเป็นลักษณะเด่น มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม บุคลิกภาพ และอารมณ์ จน รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้โอกาสเกิดสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ส่วนใหญ่ผู้ที่สมองเสื่อมชนิด โรคอัล ไซเมอร์พบได้ร้อยละ 54 การป้องกันสมองเสื่อมควรเริ่มตั้งแต่วัยทำงานหรือในวัยก่อนเกษียณ เนื่องจากปัญหาจากโรค ต่างๆ จะเริ่มมีมากขึ้น หากปล่อยให้เป็นโรคหรือควบคุมโรคไม่ได้ จะส่งผลให้มีความเสื่อมของสมองตามมาในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะหากมีการทำงานของสมองบกพร่องเล็กน้อย (mild cognitive impairment: MCI) จะมีความจำบกพร่อง หลงลืม ดังนั้นควรมีการบริหารสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้มีความสมดุลและทำงานผสานสอดคล้องกัน โยคะ เป็น การบริหารกายและบริหารจิตทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมอง กระตุ้นการ ทำงานของระบบประสาท สำหรับมณีเวชเป็นการบริหารเพื่อปรับความสมดุลทางกายและจิตใจ เหมาะสำหรับผู้ที่มี เวลาน้อย สามารถทำได้ในที่ร่ม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดทำโครงการป้องกันสมองเสื่อม กิจกรรมมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจภาวะสมองเสื่อม ฝึกการบริหาร สมองด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้บุคลากรนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และบริหารกายบริหารจิตด้วยมณีเวชและโยคะ เพื่อ กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทเพิ่มการไหลเวียนเลือดสู่สมอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในบุคลากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 2. บุคลากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป สามารถนำกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำกิจกรรมไปปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 60 คน (วิทยาเขตพัทลุง 30 คน และวิทยาเขตสงขลา 30 คน) มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา

การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยที่ 1 รู้เท่าทัน ห่างไกลสมองเสื่อม ณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00-16.00 น.
1.1 คัดกรองสมองเสื่อม (คัดกรองด้วย Montreal Cognitive Assessment: MoCA)
1.2 กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันสมองเสื่อม มิติจิตวิญญาณ
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาอิริยาบถด้วยมณีเวช พัฒนากาย พัฒนาจิต ด้วยโยคะ ณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 26-27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
2.1 อบรมให้ความรู้และฝึกการบริหารด้วยมณีเวช
2.2 อบรมให้ความรู้และฝึกการบริหารด้วยโยคะ
กิจกรรมย่อยที่ 3 เริ่มที่ 30 วัน สู่ 60 ปี ที่ยั่งยืนของสมอง
3.1 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อม
3.2 คัดกรองสมองเสื่อมและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหลังเข้าร่วมโครงการ
3.3 รับประกาศนียบัตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ