การสัมมนาเรื่อง “AWAKEN THE GIANT WITHIN” Linking Innovation to Global Market เวทียกระดับ SMEs ให้ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล

ข่าวทั่วไป Monday February 17, 2020 13:34 —ThaiPR.net

การสัมมนาเรื่อง “AWAKEN THE GIANT WITHIN” Linking Innovation to Global Market เวทียกระดับ SMEs ให้ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล

กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--สำนักส่งเสริมนวัฒกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

กำหนดการ
การสัมมนาเรื่อง "AWAKEN THE GIANT WITHIN" Linking Innovation to Global Market เวทียกระดับ SMEs ให้ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล
ภายใต้กิจกรรม SMART VALUE CREATION
การจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรมในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรม

วันพุธที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

- ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๓๐ – ๐๙.๓๕ น. ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน
- ๐๙.๓๕ – ๐๙.๔๐ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ๐๙.๔๐ – ๐๙.๔๕ น. - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม - ผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิด กิจกรรม SMART VALUE CREATION
- ๐๙.๕๐ – ๐๙.๕๕ น. พิธีกรกล่าวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การสัมมนา
- ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม SMART VALUE CREATION ช่วงที่ ๑ : การสัมมนาเรื่อง "AWAKEN THE GIANT WITHIN" Linking Innovation to Global Market เวทียกระดับ SMEs ให้ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล โดยวิทยากร ๓ ท่าน ดังนี้
- ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. (๑) ผู้แทนสถาบันคลังสมองของชาติ หัวข้อ : สูตรความสำเร็จนวัตกรรมไทยในตลาดสากล พร้อมตอบข้อซักถาม
- ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. รับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๔๐ – ๑๑.๒๐ น. (๒) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หัวข้อ : นวัตกรรมไทยพาสินค้าไทยยิ่งใหญ่ในตลาดสากล พร้อมตอบข้อซักถาม
- ๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. (๓) ผู้แทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หัวข้อ : นวัตกรรมพัฒนายกระดับสินค้าไทยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน พร้อมตอบข้อซักถาม

***สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครร่วมฟังสัมนา


แท็ก นวัตกรรม   SME  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ